صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/03 1398/02/03 گزارش پرتفوی منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/19 1397/12/19 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/02 1397/11/02 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 97 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 97 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/01 1397/10/01 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/05 1397/09/05 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/15 1397/08/15 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 (حسابرسی شده) دانلود
1397/08/02 1397/08/02 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/09 1397/07/09 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/04 1397/06/04 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/09 1397/05/09 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورت مالی سه ماهه منتهی به 31خرداد1397 دانلود
1397/04/16 1397/04/16 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 29 اسفندماه 1396(اصلاحی حسابرسی شده) دانلود
1397/04/04 1397/04/04 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/20 1397/03/20 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 29 اسفندماه 1396(حسابرسی شده) دانلود
1397/03/20 1397/03/20 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 29 اسفندماه 1396(حسابرسی شده) دانلود
1397/03/05 1397/03/05 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 29 اسفندماه 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 29 اسفندماه 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/02 1397/02/02 گزارش پرتفوی منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/01/20 1397/01/20 گزارش پرتفوی منتهی به 13961229 دانلود
1396/12/13 1396/12/13 گزارش پرتفوی منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/14 1396/11/14 گزارش پرتفوی منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/10/24 1396/10/24 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/24 1396/10/24 صورت مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش پرتفوی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/09/11 1396/09/11 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهرریور 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/09/11 1396/09/11 صورت مالی شش ماهه منتهی به 31 شهرریور 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/07/25 1396/07/25 صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/24 1396/07/24 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/04/26 1396/04/26 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/26 1396/04/26 صورت مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/03/13 1396/03/13 صورت مالی سالانه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) دانلود
1396/01/30 1396/01/30 صورتهای مالی سالانه منتهی به 30اسفند ماه 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1396/01/30 1396/01/30 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1396/12/30 دانلود
1395/11/10 1395/11/10 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31شهریورماه1395(حسابرسی شده) دانلود
1395/11/10 1395/11/10 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31شهریورماه1395(حسابرسی شده) دانلود
1395/10/23 1395/10/23 صوورت مالی 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/22 1395/10/22 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/07/26 1395/07/26 صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31شهریور1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/29 1395/04/29 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31خردادماه1395 دانلود
1395/02/18 1395/02/18 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به29اسفندماه1394(حسابرسی شده) دانلود
1395/01/31 1395/01/31 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به29اسفندماه1394(حسابرسی نشده) دانلود
1394/10/29 1394/10/29 صورتهای مالی وگزارش عملکرد9ماهه منتهی به30آذرماه1394 دانلود
1394/08/24 1394/08/24 صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31شهریورماه1394(حسابرسی شده) دانلود
1394/07/28 1394/07/28 صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31شهریور1394(حسابرسی نشده) دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورتهای مالی و گزاش عملکرد سه ماهه منتهی به1394/03/31 دانلود
1394/02/21 1394/02/21 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به29اسفند1393(حسابرسی شده) دانلود
1394/02/01 1394/02/01 صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به29اسفند1393(حسابسی نشده) دانلود
1393/10/29 1393/10/29 صورتهای مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30آذر 1393 دانلود
1393/08/24 1393/08/24 صورتهای مالی و گزارش عملکردشش ماهه منتهی به1393/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1393/07/30 1393/07/30 صورتهای مالی وگزارش عملکرد 6ماهه منتهی به31 شهریور1393(حسابرسی نشده) دانلود
1393/04/25 1393/04/25 صورتهای مالی وگزارش عملکردسه ماهه منتهی به31خردادماه1393 دانلود
1393/02/22 1393/02/22 صورتهای مالی سالانه منتهی به29اسفندماه1392(حسابرسی شده) دانلود
1393/02/03 1393/02/03 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1392/12/29 دانلود
1393/02/03 1393/02/03 صورتهای مالی سالانه منتهی به29اسفندماه1392(حسابرسی نشده) دانلود
1392/10/30 1392/10/30 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی 30آذرماه1392 دانلود
1392/10/30 1392/10/30 صورتهای مالی نه ماهه منتهی 30آذرماه1392 دانلود
1392/08/13 1392/08/13 صورت مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور92(حسابرسی شده) دانلود
1392/07/30 1392/07/30 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/07/30 1392/07/30 صورت مالی شش ماهه منتهی به31شهریور1392(حسابرسی نشده) دانلود
1392/04/31 1392/04/31 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 دانلود
1392/04/29 1392/04/29 صورت مالی سه ماهه منتهی 31خردادماه 1392 دانلود
1392/02/23 1392/02/23 صورت مالی شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 اسفند 1391(حسابرسی شده) دانلود
1392/02/01 1392/02/01 صورت مالی شش ماهه و13روزه منتهی به30اسفند 1391 دانلود
1392/01/31 1392/01/31 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1391/12/30 دانلود
1391/11/24 1391/11/24 صورت مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور1391(حسابرسی شده) دانلود
1391/11/11 1391/11/11 صورت مالی نه ماهه منتهی به30آذرماه1391 دانلود
1391/10/30 1391/10/30 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1391/09/30 دانلود
1391/10/10 1391/10/10 صورت مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور 1391 دانلود
1391/07/30 1391/07/30 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 دانلود