ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 908,396 5.55 4,862,852 11.04 5,064,305 11.76 5,004,887 11.75
اوراق 5,361,166 32.79 16,747,221 38.02 16,748,603 38.91 16,457,200 38.65
وجه نقد 9,223,755 56.42 21,595,860 49.03 20,400,920 47.39 20,431,861 47.99
سایر دارایی ها 284,985 1.74 1,463,083 3.32 1,452,290 3.37 1,297,021 3.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 640,261 3.91 3,093,775 7.02 3,217,368 7.47 3,255,218 7.64
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد