ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 253,193 2.45 2,904,896 5.95 2,964,220 6.07 3,037,935 6.8
اوراق 3,328,533 32.25 11,428,431 23.43 11,440,105 23.44 9,686,488 21.69
وجه نقد 6,138,142 59.47 33,668,262 69.05 33,523,890 68.7 30,057,126 67.33
سایر دارایی ها 93,364 0.9 744,465 1.52 854,851 1.75 1,848,645 4.14
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 190,189 1.84 2,072,245 4.25 2,123,243 4.35 2,157,868 4.83
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق