ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 574,435 4.27 3,408,854 9.4 3,414,072 9.56 3,579,308 9.75
اوراق 4,295,029 31.98 12,772,427 35.23 13,247,745 37.09 12,509,082 34.07
وجه نقد 7,823,064 58.24 19,400,668 53.51 18,235,295 51.06 19,752,278 53.81
سایر دارایی ها 167,446 1.24 1,059,959 2.92 1,457,167 4.08 1,504,592 4.09
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 343,314 2.55 443,068 1.22 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد