دسته بندی مجامع
عنوان خبر حاضرین در مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه باسلام مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه با حضور آقایان فرشید زارعی ، پیام اسکندری ، بهزاد جمشیدی فر و امیر سعیدی برگزار گردید.
متن خبر
پیوست