دسته بندی مجامع
عنوان خبر تأئید مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه باسلام مجمع به تاریخ 03/08/1396 حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت و تغییر اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه توسط سازمان بورس اوراق بهادار تأئید گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست