دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه با سلام مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ 1396/10/03 ساعت 14 در محل صندوق برگزار می گردد.
متن خبر
پیوست