رديف نام تعداد
1 بانک رفاه کارگران 18000
2 شرکت کارگزاری بانک رفاه 2000