مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر تبصره 1 ماده های 17 و 19 اساسنامه دریافت خبر 1397/08/13
2 اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف 300 میلیون ریال دریافت خبر 1397/08/13
3 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره 1 ماده های 17 و 19 اساسنامه دریافت خبر 1397/08/13
4 صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف 300 میلیون ریال دریافت خبر 1397/08/13
5 ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد صدور و ابطال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/05/16
6 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1397/05/07
7 تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر 1397/04/16
8 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1397/04/03 دریافت خبر 1397/03/23
9 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر احتساب کارمزد ثبت و حق نظارت سازمان بورس دریافت خبر 1397/03/06
10 مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/10/26
11 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر 1396/10/26
12 حاضرین در مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/28
13 تأئید مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/26
14 مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/22
15 تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/08/01
16 تأئید مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/26
17 مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/24
18 مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/19
19 تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/03
20 تأئید مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/03
21 حاضرین در مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/06/25
22 لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر 1396/06/07
23 مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/06/05
24 تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/04/10
25 تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1396/03/31
26 لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/03/21
27 لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1396/03/21
28 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/02/26
29 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
30 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
31 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
32 افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از 20 میلیون به 50 میلیون واحد دریافت خبر 1395/08/26
33 برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ 1395/08/19 دریافت خبر 1395/08/19
34 اعلام برگزاری زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1395/08/18
35 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/23 مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394 دریافت خبر 1395/05/25
36 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/29 مربوط به تغییر نوع صندوق، تغییر متولی، تغییر نرخ سود صندوق و تغییر روزهای کاری صندوق دریافت خبر 1395/05/20
37 اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر 1395/04/08
38 اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر 1395/02/27
39 صورتجلسه و نامه مجمع مورخ 09/09/1394 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1395/02/13
40 صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/12/11
41 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/09/03
42 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر 1394/06/29
43 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/06/11
44 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/04/13
45 صورتجلسه و نامه مجمع اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1393/11/26
46 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی دریافت خبر 1393/09/26
47 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/08/07
48 صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/07/15
49 صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین رفاه از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر 1393/04/07
50 اسامی حاضرین مجمع مورخ 11/03/1393 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1392 دریافت خبر 1393/04/07
51 برگزاری مجمع مورخ 11/03/1393 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1392 دریافت خبر 1393/04/07
52 صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه(2) دریافت خبر 1393/02/30
53 صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/01/05
54 نامه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/08/25
55 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/08/25
56 نامه ثبت صورتجلسه تغییرادرس صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/20
57 صورتجلسه تغییرادرس درامیدنامه صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/20
58 صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/17
59 تصویب صورت های مالی منتهی به1391/12/30 دریافت خبر 1392/06/13
60 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/08/02