مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/10/26
2 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر 1396/10/26
3 حاضرین در مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/28
4 تأئید مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/26
5 مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/22
6 تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/08/01
7 تأئید مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/26
8 مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/24
9 مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/19
10 تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/03
11 تأئید مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/03
12 حاضرین در مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/06/25
13 لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر 1396/06/07
14 مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/06/05
15 تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/04/10
16 تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1396/03/31
17 لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/03/21
18 لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1396/03/21
19 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/02/26
20 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
21 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
22 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
23 افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از 20 میلیون به 50 میلیون واحد دریافت خبر 1395/08/26
24 برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ 1395/08/19 دریافت خبر 1395/08/19
25 اعلام برگزاری زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1395/08/18
26 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/23 مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394 دریافت خبر 1395/05/25
27 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/29 مربوط به تغییر نوع صندوق، تغییر متولی، تغییر نرخ سود صندوق و تغییر روزهای کاری صندوق دریافت خبر 1395/05/20
28 اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر 1395/04/08
29 اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر 1395/02/27
30 صورتجلسه و نامه مجمع مورخ 09/09/1394 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1395/02/13
31 صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/12/11
32 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/09/03
33 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر 1394/06/29
34 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/06/11
35 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/04/13
36 صورتجلسه و نامه مجمع اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1393/11/26
37 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی دریافت خبر 1393/09/26
38 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/08/07
39 صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/07/15
40 صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین رفاه از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر 1393/04/07
41 اسامی حاضرین مجمع مورخ 11/03/1393 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1392 دریافت خبر 1393/04/07
42 برگزاری مجمع مورخ 11/03/1393 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1392 دریافت خبر 1393/04/07
43 صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه(2) دریافت خبر 1393/02/30
44 صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/01/05
45 نامه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/08/25
46 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/08/25
47 نامه ثبت صورتجلسه تغییرادرس صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/20
48 صورتجلسه تغییرادرس درامیدنامه صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/20
49 صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/17
50 تصویب صورت های مالی منتهی به1391/12/30 دریافت خبر 1392/06/13
51 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/08/02
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق