مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 15-12-1397تغییرات در پیش بینی پرداخت سود دریافت خبر 1398/01/18
2 صورتجلسه مورخ 15-12-1397 تغییرات در پیش بینی پرداخت سود دریافت خبر 1398/01/18
3 اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر تبصره 1 ماده های 17 و 19 اساسنامه دریافت خبر 1397/08/13
4 اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف 300 میلیون ریال دریافت خبر 1397/08/13
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره 1 ماده های 17 و 19 اساسنامه دریافت خبر 1397/08/13
6 صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف 300 میلیون ریال دریافت خبر 1397/08/13
7 ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد صدور و ابطال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/05/16
8 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1397/05/07
9 تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر 1397/04/16
10 دعوت به مجمع صندوق مورخ 1397/04/03 دریافت خبر 1397/03/23
11 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر احتساب کارمزد ثبت و حق نظارت سازمان بورس دریافت خبر 1397/03/06
12 مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/10/26
13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر 1396/10/26
14 حاضرین در مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/28
15 تأئید مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/26
16 مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/09/22
17 تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/08/01
18 تأئید مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/26
19 مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/24
20 مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/19
21 تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/03
22 تأئید مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/07/03
23 حاضرین در مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/06/25
24 لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر 1396/06/07
25 مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/06/05
26 تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1396/04/10
27 تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1396/03/31
28 لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1396/03/21
29 لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1396/03/21
30 دعوت به مجمع دریافت خبر 1396/02/26
31 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
32 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
33 صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1395/10/07
34 افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از 20 میلیون به 50 میلیون واحد دریافت خبر 1395/08/26
35 برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ 1395/08/19 دریافت خبر 1395/08/19
36 اعلام برگزاری زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1395/08/18
37 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/23 مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394 دریافت خبر 1395/05/25
38 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/29 مربوط به تغییر نوع صندوق، تغییر متولی، تغییر نرخ سود صندوق و تغییر روزهای کاری صندوق دریافت خبر 1395/05/20
39 اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر 1395/04/08
40 اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر 1395/02/27
41 صورتجلسه و نامه مجمع مورخ 09/09/1394 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1395/02/13
42 صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/12/11
43 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/09/03
44 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر 1394/06/29
45 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/06/11
46 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1394/04/13
47 صورتجلسه و نامه مجمع اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر 1393/11/26
48 صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی دریافت خبر 1393/09/26
49 صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/08/07
50 صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/07/15
51 صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین رفاه از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر 1393/04/07
52 اسامی حاضرین مجمع مورخ 11/03/1393 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1392 دریافت خبر 1393/04/07
53 برگزاری مجمع مورخ 11/03/1393 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1392 دریافت خبر 1393/04/07
54 صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه(2) دریافت خبر 1393/02/30
55 صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1393/01/05
56 نامه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/08/25
57 صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/08/25
58 نامه ثبت صورتجلسه تغییرادرس صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/20
59 صورتجلسه تغییرادرس درامیدنامه صندوق نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/20
60 صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس نگین رفاه دریافت خبر 1392/07/17
61 تصویب صورت های مالی منتهی به1391/12/30 دریافت خبر 1392/06/13
62 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1391/08/02