صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۲ صورتجلسه افزایش سقف صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۳ اسامی حاضرین در مجمع تمدید فعالیت صندوق نگین رفاه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۴ صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق نگین رفاه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۵ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۶ صورتجلسه سالیانه نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۷ اسامی حضور در مجمع نگین دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸ صورتجلسه امیدنامه ای نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۹ اسامی حاضرین در مجمع تغییر مفاد بند ۳ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۰ صورتجلسه تغيير مفاد بند ۱-۳ اميدنامه و اصلاح نحوه محاسبه هزینه نرم افزار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۱ صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۱۲ صورتجلسه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ ۱۱-۰۸-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
۱۳ صورتجلسه مورخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۱۵ صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۹۸/۰۳/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷تغییرات در پیش بینی پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۸ صورتجلسه مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷ تغییرات در پیش بینی پرداخت سود دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۲۲ صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۲۳ ثبت صورتجلسه تغییر کارمزد صدور و ابطال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۲۴ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
۲۵ تصویب صورتجلسه تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۲۶ دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۷ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر احتساب کارمزد ثبت و حق نظارت سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۲۸ مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تصویب امیدنامه جدید دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۳۰ حاضرین در مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۳۱ تأئید مجمع حذف ضامن نقدشوندگی و تغییر مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۳۲ مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۳۳ تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
۳۴ تأئید مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۳۵ مجمع حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۳۶ مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۳۷ تأئید مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۳۸ تأئید مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۳۹ حاضرین در مجمع تمدید صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۴۰ لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۴۱ مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
۴۲ تبدیل صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۴۳ تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۴۴ لیست حاضرین در مجمع تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۴۵ لیست حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۴۶ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
۴۷ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۴۸ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۴۹ صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۵۰ افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون واحد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
۵۱ برگزاری مجمع سرمایه گذاری صندوق در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۵۲ اعلام برگزاری زمان مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
۵۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ مربوط به تصویب صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۵۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ مربوط به تغییر نوع صندوق، تغییر متولی، تغییر نرخ سود صندوق و تغییر روزهای کاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵۵ اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۵۶ اعلام زمان مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۵۷ صورتجلسه و نامه مجمع مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۵۸ صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۵۹ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۶۰ صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۶۱ اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
۶۲ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۶۳ صورتجلسه و نامه مجمع اصلاح حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
۶۴ صورتجلسه و نامه مجمع تصویب امکان سرمایه گذاری صندوق در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان،اخذ موقعیت فروش قرارداد آتی دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۶۵ صورتجلسه و نامه مجمع تغییر صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۶۶ صورتجلسه و نامه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
۶۷ صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین رفاه از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سود تضمین شده به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۶۸ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۶۹ برگزاری مجمع مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه جهت تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
۷۰ صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه(۲) دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۷۱ صورتجلسه تغییر فرمول محاسبه سود صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
۷۲ نامه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
۷۳ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
۷۴ نامه ثبت صورتجلسه تغییرادرس صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
۷۵ صورتجلسه تغییرادرس درامیدنامه صندوق نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
۷۶ صورتجلسه تصمیم گیری درخصوص امکان سرمایه گذاری بازاردوم فرابورس نگین رفاه دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
۷۷ تصویب صورت های مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۳
۷۸ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۸/۰۲