صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده-اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده-اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورتهای مالی برای دوره شش ماهه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ گزارش صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷(اصلاحی حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(اصلاحی حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶۱۲۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهرریور ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهرریور ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۰اسفند ماه ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱شهریورماه۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱شهریورماه۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ صوورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ صورتهای مالی و گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱خردادماه۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به۲۹اسفندماه۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به۲۹اسفندماه۱۳۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صورتهای مالی وگزارش عملکرد۹ماهه منتهی به۳۰آذرماه۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱شهریورماه۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ صورتهای مالی وگزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صورتهای مالی و گزاش عملکرد سه ماهه منتهی به۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به۲۹اسفند۱۳۹۳(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به۲۹اسفند۱۳۹۳(حسابسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورتهای مالی و گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ صورتهای مالی و گزارش عملکردشش ماهه منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ صورتهای مالی وگزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به۳۱ شهریور۱۳۹۳(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ صورتهای مالی وگزارش عملکردسه ماهه منتهی به۳۱خردادماه۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ صورتهای مالی سالانه منتهی به۲۹اسفندماه۱۳۹۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ صورتهای مالی سالانه منتهی به۲۹اسفندماه۱۳۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی ۳۰آذرماه۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی ۳۰آذرماه۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۹۲(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ صورت مالی شش ماهه منتهی به۳۱شهریور۱۳۹۲(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ صورت مالی سه ماهه منتهی ۳۱خردادماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ صورت مالی شش ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ صورت مالی شش ماهه و۱۳روزه منتهی به۳۰اسفند ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ صورت مالی نه ماهه منتهی به۳۰آذرماه۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ صورت مالی شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ دانلود