صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۰.۰۳۳
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۰.۸۳۴ %۸.۷۲۶
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۴.۶۰۲ %۵۲.۰۰۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۱۷.۲۱ %۱۸۸.۴۹۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۲۸.۸ %۳۶۶.۸۲۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۴۰.۵۰۱ %۶۰۲.۵۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۱۷۷.۹۳۹ %۶۶۷۳.۶۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۵۸.۷۱ %۱۲۶۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۴.۹۹)% (۹۸.۶۲)%