صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۰.۱۵۱ (۰.۴۲۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۰.۳۸۴ %۲.۸۳۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۱.۸۱۱ %۱۱.۴۱۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۵.۱۰۸ %۳۲.۷۳۸
۶ ماه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۹.۸۲۹ %۵۱.۹۳۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۲۰.۳۵۳ %۱۲۶.۸۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ %۱۳۴.۹۹۵ %۸۱۶.۰۱۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۹۳ %۳۱۹۸۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۴.۹۶)% (۹۷.۵۶)%