صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۷ ۱.۲۸ ۸۶.۲۷ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۲۸ ۲.۸۸ ۱۷۵.۸۵ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۹ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۵ ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۱ (۰.۴۵) ۳.۹۳ (۸۰.۸۵)
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۰۴) (۲.۰۱) (۱۴.۸۳) (۹۹.۹۴)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۳۱.۱۵ ۱۲۲.۲۵
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۱۱) (۲.۱۷) (۳۲.۸۹) (۹۹.۹۷)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۳۶ ۲۹.۱ ۲۷۷.۳۵
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۵ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۱ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۱۴) ۰.۰۱ (۳۹.۴۱) ۲.۱۵
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۷ ۰.۴۳ ۳۰.۲۱ ۳۷۶.۶۵
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۱۶ ۲.۰۳ ۷۶.۹۶ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۰۷) (۰.۵۵) (۲۱.۶۶) (۸۶.۸۴)
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۱۲ ۱.۷۹ ۵۵.۰۵ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۱ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۹ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۸ ۰.۷۱ ۳۱.۸۹ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۲۴.۵۶ ۱۳۶.۴۲