صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۷۴۱ ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۴.۶۶ ۷,۹۹۵.۵۱
۲۷۴۲ ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۷۵ ۰
۲۷۴۳ ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۷۲ ۰
۲۷۴۴ ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۴۴ ۲۵.۸۷ ۳۹۰.۰۴
۲۷۴۵ ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ۰.۰۶ (۰.۱۸) ۲۵.۸۴ (۴۸.۶۲)
۲۷۴۶ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ ۰.۰۶ ۱.۵۲ ۲۵.۸۲ ۲۴,۸۱۳.۶۳
۲۷۴۷ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۷۳ ۲۵.۲۱ ۱,۳۱۹.۷۴
۲۷۴۸ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ ۰.۰۶ ۱.۶۶ ۲۵.۷۶ ۴۱,۰۴۹.۹۹
۲۷۴۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۷۸ ۰
۲۷۵۰ ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۴ ۰
۲۷۵۱ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۸۷ ۲۵.۷۳ ۲,۲۴۲.۰۴
۲۷۵۲ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۹۲ ۲۵.۷ ۲,۷۳۹.۰۱
۲۷۵۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۰.۰۶ ۱.۱۳ ۲۵.۶۷ ۶,۰۴۸.۷۱
۲۷۵۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۳۴ ۲۵.۶۹ ۲۵۰.۰۶
۲۷۵۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۰.۰۶ (۱) ۲۵.۶۲ (۹۷.۴۳)
۲۷۵۶ ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۴ ۰
۲۷۵۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۱ ۰
۲۷۵۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۶۴) ۲۵.۵۴ (۹۰.۵۲)
۲۷۵۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۵.۶ ۲۶.۰۴
۲۷۶۰ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۵۴ ۲۵.۵۳ ۶۱۰.۹۷