صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۱۱ ۱.۶۱ ۵۰.۲۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۱ ۰.۸۹ ۴۴.۵۸ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۲۶) (۱.۰۷) (۶۱.۳۲) (۹۸.۰۱)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۱۶ ۰.۷ ۸۱.۰۶ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۲۲ ۱.۹۶ ۱۲۶.۹۶ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۸ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۲ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۶.۴ ۳۰.۸۱
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۱۲ ۱.۳۱ ۵۵.۲ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۱۹ ۲.۱ ۹۸.۶۹ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۲ (۰.۲۸) ۵.۸۶ (۶۴.۲۹)
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۱۸ ۱.۴۵ ۹۱.۵۷ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۶۴) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۶) ۰ (۱۹.۹۵) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۲ ۱.۲۱ ۱۰۶.۹۱ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۴۴ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۱۷ ۰.۷۵ ۸۶.۳۲ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۱۶) ۲۱.۵۷ (۴۳.۹۲)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۰۱ ۳۵.۳۲ ۲.۰۲