صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۶ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۹ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۰.۰۵) (۲.۶۲) (۱۷.۰۶) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰ (۱.۲۵) (۰.۵۳) (۹۹)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۲۳ ۱.۱۶ ۱۳۱.۲۹ ۶,۷۴۳.۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۳ (۰.۶۸) ۱۱.۰۱ (۹۱.۶۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۱۳ ۱.۵۱ ۶۳.۲۶ ۲۳,۶۶۹.۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۹ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۱ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۱۴ ۱.۰۸ ۶۵.۰۱ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰ ۰.۷۲ (۰.۷۱) ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۱۹ ۱.۵۲ ۹۹.۶۳ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۳ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۱۱ ۱.۶۱ ۵۰.۲۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۱ ۰.۸۹ ۴۴.۵۸ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۲۶) (۱.۰۷) (۶۱.۳۲) (۹۸.۰۱)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۱۶ ۰ ۸۱.۰۶ ۰