صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۱۲ ۰.۸۹ ۵۶.۷۲ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۶.۵۹ ۲۹۸.۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۰۲) (۱) (۶.۰۹) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۲۳ ۰.۱۷ ۱۲۷.۷۸ ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۰۵) ۰.۲۲ (۱۷.۹۹) ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۰۷) (۱.۳۹) (۲۲.۳۲) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۱۳.۶۲ ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۹ (۰.۳) ۳۹.۰۶ (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۲ ۱.۲۱ ۱۰۸.۵۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۵ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۱۷ ۰.۸۳ ۸۷.۳۷ ۱,۹۴۶.۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۱ (۰.۷۷) ۴.۲۷ (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۵ ۰