صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۰۷۶,۸۲۲ ۸.۰۷ % ۲۱,۹۷۷,۳۷۹ ۴۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۶۱,۷۶۷ ۴۵.۴۶ % ۱,۴۹۳,۷۸۴ ۲.۹۶ % ۱,۴۳۴,۱۰۲ ۲.۸۴ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۰۷۵,۸۶۸ ۸.۰۸ % ۲۲,۰۱۸,۷۸۵ ۴۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۶,۴۵۷ ۴۵.۳۱ % ۱,۴۷۸,۳۵۰ ۲.۹۳ % ۱,۴۳۹,۶۸۶ ۲.۸۶ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۴,۱۳۳,۹۶۹ ۸.۱۹ % ۲۲,۰۱۰,۶۴۵ ۴۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۳۸,۶۸۴ ۴۵.۲۷ % ۱,۴۶۴,۸۷۸ ۲.۹ % ۱,۴۶۹,۵۰۲ ۲.۹۱ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۴,۱۳۴,۶۸۸ ۸.۱۷ % ۲۲,۰۰۳,۲۶۲ ۴۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۱۱,۰۰۲ ۴۵.۴۸ % ۱,۴۵۲,۱۳۴ ۲.۸۷ % ۱,۴۶۵,۲۱۳ ۲.۹ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۴,۰۷۶,۱۵۹ ۸.۰۷ % ۲۱,۹۸۸,۷۵۷ ۴۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۰۳,۶۱۳ ۴۵.۵۴ % ۱,۴۳۹,۳۶۱ ۲.۸۵ % ۱,۴۵۳,۱۰۶ ۲.۸۸ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۴,۰۷۶,۱۶۳ ۸.۰۸ % ۲۱,۹۸۰,۸۳۹ ۴۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۸۸,۷۲۳ ۴۵.۵۵ % ۱,۴۲۶,۴۶۷ ۲.۸۳ % ۱,۴۵۳,۱۰۶ ۲.۸۸ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۴,۰۷۶,۱۶۶ ۸.۰۹ % ۲۱,۹۷۲,۹۲۶ ۴۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۴۴,۴۵۹ ۴۵.۵۲ % ۱,۴۱۶,۸۳۰ ۲.۸۱ % ۱,۴۵۳,۱۰۶ ۲.۸۸ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۴,۰۰۶,۶۲۰ ۷.۹۶ % ۲۱,۹۵۴,۹۰۲ ۴۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۸۲,۲۱۲ ۴۵.۶۵ % ۱,۴۰۴,۵۳۱ ۲.۷۹ % ۱,۴۳۳,۳۴۵ ۲.۸۵ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۴,۰۰۶,۶۲۴ ۷.۹۷ % ۲۱,۹۴۷,۰۰۰ ۴۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۳۸,۶۶۵ ۴۵.۶۲ % ۱,۳۹۱,۷۰۵ ۲.۷۷ % ۱,۴۳۳,۳۴۵ ۲.۸۵ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۳,۹۵۰,۴۳۸ ۷.۸۳ % ۲۱,۹۳۱,۲۴۵ ۴۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۷,۶۹۳ ۴۵.۹۴ % ۱,۳۸۵,۲۴۲ ۲.۷۵ % ۱,۴۱۶,۵۷۶ ۲.۸۱ %