صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴,۱۱۲,۶۵۱ ۸.۰۹ % ۲۲,۰۷۵,۸۹۰ ۴۳.۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۷۳,۱۱۶ ۴۵.۳۶ % ۱,۶۰۴,۰۲۳ ۳.۱۵ % ۱,۴۹۳,۵۰۰ ۲.۹۴ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴,۱۱۲,۶۵۵ ۸.۰۹ % ۲۲,۰۶۷,۹۳۱ ۴۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۶۷,۹۱۰ ۴۵.۳۷ % ۱,۵۹۰,۸۴۱ ۳.۱۳ % ۱,۴۹۳,۵۰۰ ۲.۹۴ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۴,۱۱۲,۶۵۹ ۸.۱ % ۲۲,۰۵۹,۹۷۸ ۴۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۲۰,۱۴۲ ۴۵.۳۴ % ۱,۵۸۲,۹۷۰ ۳.۱۲ % ۱,۴۹۳,۵۰۰ ۲.۹۴ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴,۰۸۰,۱۵۵ ۸.۰۵ % ۲۲,۰۲۸,۴۲۶ ۴۳.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۲۲,۱۲۶ ۴۵.۴۱ % ۱,۵۶۹,۹۲۹ ۳.۱ % ۱,۴۶۷,۰۳۳ ۲.۸۹ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴,۰۴۲,۴۹۰ ۷.۹۹ % ۲۲,۰۱۷,۸۹۶ ۴۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۴۴,۴۶۲ ۴۵.۳۵ % ۱,۵۸۳,۸۰۰ ۳.۱۳ % ۱,۴۴۸,۷۲۴ ۲.۸۶ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴,۰۲۹,۴۰۸ ۷.۹۸ % ۲۲,۰۹۹,۳۲۵ ۴۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۹۲,۹۵۳ ۴۵.۱۴ % ۱,۵۷۰,۳۶۳ ۳.۱۱ % ۱,۴۲۸,۶۰۷ ۲.۸۳ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴,۰۸۴,۷۱۷ ۸.۰۶ % ۲۲,۰۹۲,۷۶۸ ۴۳.۶ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۶۶,۹۸۰ ۴۵.۳۲ % ۱,۵۳۰,۴۸۶ ۳.۰۲ % ۱,۴۳۱,۸۳۶ ۲.۸۳ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴,۰۷۶,۸۲۰ ۸.۰۶ % ۲۲,۰۰۱,۲۳۶ ۴۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۹۱,۰۲۳ ۴۵.۴۴ % ۱,۵۳۲,۸۲۲ ۳.۰۳ % ۱,۴۳۴,۱۰۲ ۲.۸۳ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴,۰۷۶,۸۱۶ ۸.۰۶ % ۲۱,۹۹۳,۲۷۸ ۴۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۸۶,۶۳۰ ۴۵.۴۵ % ۱,۵۱۹,۷۸۵ ۳ % ۱,۴۳۴,۱۰۲ ۲.۸۴ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴,۰۷۶,۸۱۹ ۸.۰۷ % ۲۱,۹۸۵,۳۲۶ ۴۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۷۸,۶۸۵ ۴۵.۴۶ % ۱,۵۰۶,۷۷۷ ۲.۹۸ % ۱,۴۳۴,۱۰۲ ۲.۸۴ %