صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۴,۰۷۱,۸۶۱ ۸.۱۸ % ۲۱,۴۹۹,۸۹۵ ۴۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۹۹,۳۲۰ ۴۵.۸۳ % ۱,۳۷۸,۷۶۷ ۲.۷۷ % ۱,۴۹۱,۰۵۸ ۳ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۴,۰۷۶,۶۸۰ ۸.۱۶ % ۲۱,۴۷۷,۲۶۵ ۴۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۳۳,۵۷۴ ۴۶.۱۱ % ۱,۳۶۶,۰۹۳ ۲.۷۳ % ۱,۵۰۱,۱۷۱ ۳.۰۱ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۴,۰۸۵,۵۵۰ ۸.۰۸ % ۲۱,۴۶۲,۳۴۵ ۴۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۵,۳۵۵ ۴۶.۷۳ % ۱,۳۷۳,۰۲۹ ۲.۷۲ % ۱,۵۰۸,۹۰۴ ۲.۹۹ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۴,۰۸۵,۵۵۴ ۸.۰۹ % ۲۱,۴۵۴,۳۴۷ ۴۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۲۷,۱۱۲ ۴۶.۱۷ % ۱,۶۵۳,۶۳۵ ۳.۲۷ % ۱,۵۰۸,۹۰۴ ۲.۹۹ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۴,۰۸۵,۵۴۴ ۸.۱ % ۲۱,۴۹۵,۹۷۴ ۴۲.۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۸۹,۷۵۰ ۴۵.۹۶ % ۱,۶۸۹,۵۹۱ ۳.۳۵ % ۱,۵۰۸,۹۰۴ ۲.۹۹ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۴,۰۶۵,۷۱۲ ۸.۰۵ % ۲۱,۴۶۸,۱۱۷ ۴۲.۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۸۲,۶۵۹ ۴۶.۰۹ % ۱,۶۹۹,۰۹۵ ۳.۳۶ % ۱,۵۰۴,۳۰۱ ۲.۹۸ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴,۰۴۲,۹۱۸ ۷.۹۷ % ۲۱,۶۲۲,۹۷۲ ۴۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۱۴,۱۵۵ ۴۶.۱۴ % ۱,۶۶۳,۴۹۰ ۳.۲۸ % ۱,۴۸۶,۴۸۳ ۲.۹۳ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۴,۰۶۱,۸۳۸ ۸.۰۱ % ۲۱,۶۰۷,۷۹۴ ۴۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۱۰,۹۱۴ ۴۶.۱۷ % ۱,۶۲۹,۸۱۶ ۳.۲۱ % ۱,۴۹۱,۱۹۴ ۲.۹۴ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴,۱۳۶,۴۴۰ ۸.۱۲ % ۲۲,۰۸۸,۳۹۰ ۴۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۷۱,۳۷۱ ۴۵.۳۱ % ۱,۶۱۷,۱۹۴ ۳.۱۸ % ۱,۵۱۶,۳۲۲ ۲.۹۸ %