صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۴,۵۰۴,۵۱۹ ۸.۹ % ۲۱,۲۲۴,۴۱۹ ۴۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۶۷,۷۷۵ ۴۶.۳۷ % ۱,۴۱۲,۱۷۱ ۲.۷۹ % ۱,۵۹۸,۳۳۸ ۳.۱۶ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۴,۵۱۵,۹۱۸ ۸.۹۳ % ۲۱,۱۸۶,۲۱۹ ۴۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۳۹,۵۲۸ ۴۶.۳۸ % ۱,۴۰۰,۴۵۸ ۲.۷۷ % ۱,۶۱۷,۱۵۱ ۳.۲ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۵۰۰,۷۷۶ ۸.۷۹ % ۲۱,۱۷۱,۲۱۰ ۴۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۷۴,۸۸۷ ۴۶.۶۲ % ۱,۶۶۴,۱۶۳ ۳.۲۵ % ۱,۶۰۳,۷۷۳ ۳.۱۳ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۴,۴۳۹,۵۱۶ ۸.۶۸ % ۲۱,۱۹۷,۹۵۷ ۴۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۱۳,۵۳۲ ۴۶.۵۷ % ۱,۶۸۶,۹۸۸ ۳.۳ % ۱,۵۷۰,۵۷۳ ۳.۰۷ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۴,۴۳۹,۵۲۱ ۸.۶۹ % ۲۱,۱۹۰,۱۶۵ ۴۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۰۹,۲۶۰ ۴۶.۵۸ % ۱,۶۷۳,۳۷۷ ۳.۲۷ % ۱,۵۷۰,۵۷۳ ۳.۰۷ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۴,۴۵۱,۴۵۰ ۸.۷۲ % ۲۱,۱۸۲,۳۷۸ ۴۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۸۰,۵۴۴ ۴۶.۵۷ % ۱,۶۴۸,۰۷۴ ۳.۲۳ % ۱,۵۷۰,۵۷۳ ۳.۰۸ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۴,۴۳۸,۲۶۲ ۸.۷ % ۲۱,۱۵۶,۲۱۸ ۴۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۹۲,۶۱۱ ۴۶.۶۳ % ۱,۶۳۴,۵۹۶ ۳.۲ % ۱,۵۷۸,۹۳۶ ۳.۰۹ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۴,۳۹۲,۱۴۱ ۸.۶۱ % ۲۱,۱۳۴,۲۵۸ ۴۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۵۴,۳۶۶ ۴۶.۷۷ % ۱,۶۲۱,۰۸۷ ۳.۱۸ % ۱,۵۷۰,۹۴۵ ۳.۰۸ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۴,۴۰۲,۶۲۷ ۸.۶۳ % ۲۱,۱۴۹,۱۴۲ ۴۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۷۵,۷۷۱ ۴۶.۷۸ % ۱,۶۰۹,۸۷۲ ۳.۱۵ % ۱,۵۷۷,۶۱۶ ۳.۰۹ %