صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۷۵۱ ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۳۷ ۹۹.۴۴ % ۷۱۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۷۵۲ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۳۷ ۹۹.۴۶ % ۶۹۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۷۵۳ ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۲۳۷ ۹۹.۴۸ % ۶۷۱ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %