صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴,۸۰۸,۰۵۷ ۹.۴۶ % ۲۱,۲۰۰,۹۶۹ ۴۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۲۹,۱۶۹ ۴۵.۵۳ % ۱,۶۶۵,۸۲۷ ۳.۲۸ % ۱,۷۲۳,۳۸۷ ۳.۳۹ %
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴,۶۷۰,۲۵۸ ۹.۲۲ % ۲۱,۱۷۳,۵۶۱ ۴۱.۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۲۱۷,۹۸۰ ۴۵.۸۳ % ۱,۵۹۴,۳۶۱ ۳.۱۵ % ۱,۶۶۸,۳۱۳ ۳.۲۹ %
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴,۵۹۴,۹۸۷ ۹.۱ % ۲۱,۲۰۰,۳۰۱ ۴۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۹۵,۳۴۵ ۴۵.۷۴ % ۱,۵۹۶,۹۵۰ ۳.۱۶ % ۱,۶۴۶,۴۰۰ ۳.۲۶ %
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴,۵۹۴,۹۹۲ ۹.۱۱ % ۲۱,۱۹۲,۳۹۵ ۴۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۸۸,۹۶۷ ۴۵.۷۶ % ۱,۵۸۳,۹۴۵ ۳.۱۴ % ۱,۶۴۶,۴۰۰ ۳.۲۶ %
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴,۵۹۴,۹۹۸ ۹.۱۲ % ۲۱,۱۸۴,۴۹۴ ۴۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۵۷,۱۳۷ ۴۵.۷۴ % ۱,۵۷۰,۹۲۰ ۳.۱۲ % ۱,۶۴۶,۴۰۰ ۳.۲۷ %
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۴,۶۶۳,۳۲۹ ۹.۲۴ % ۲۱,۱۱۱,۴۹۶ ۴۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۲۳,۴۸۸ ۴۵.۸۲ % ۱,۵۷۰,۴۲۰ ۳.۱۱ % ۱,۶۶۸,۷۱۸ ۳.۳۱ %
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴,۷۳۱,۹۹۴ ۹.۲۷ % ۲۱,۳۶۲,۱۹۰ ۴۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۹۹,۳۹۰ ۴۵.۸۴ % ۱,۵۵۷,۵۷۳ ۳.۰۵ % ۱,۷۰۰,۶۸۲ ۳.۳۳ %
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴,۷۳۲,۰۰۰ ۹.۲۹ % ۲۱,۳۵۴,۳۰۵ ۴۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۰۶,۱۰۵ ۴۵.۷۵ % ۱,۵۴۴,۴۴۱ ۳.۰۳ % ۱,۷۰۰,۶۸۲ ۳.۳۴ %
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۴,۶۸۸,۶۵۸ ۹.۱۹ % ۲۱,۳۴۰,۱۲۴ ۴۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۴۹,۵۲۹ ۴۵.۹۷ % ۱,۵۳۲,۵۳۹ ۳ % ۱,۷۰۷,۰۴۷ ۳.۳۵ %
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۴,۸۹۷,۳۲۸ ۹.۵۸ % ۲۱,۳۳۸,۱۴۶ ۴۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۷۴,۵۶۶ ۴۵.۷۲ % ۱,۵۱۹,۴۰۳ ۲.۹۷ % ۱,۷۷۶,۹۰۰ ۳.۴۸ %