صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۳,۹۵۰,۴۴۰ ۷.۸۴ % ۲۱,۹۲۳,۳۵۴ ۴۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۹۲,۱۱۰ ۴۵.۸۶ % ۱,۳۹۲,۰۸۱ ۲.۷۶ % ۱,۴۱۶,۵۷۶ ۲.۸۱ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۳,۹۶۱,۹۷۶ ۷.۸۹ % ۲۱,۹۲۰,۰۴۹ ۴۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۲۷,۸۵۱ ۴۵.۶۸ % ۱,۳۷۸,۷۱۷ ۲.۷۵ % ۱,۴۲۲,۰۳۲ ۲.۸۳ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۳,۹۶۱,۹۸۰ ۷.۹ % ۲۱,۹۱۱,۸۹۷ ۴۳.۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۰۵,۷۲۷ ۴۵.۶۸ % ۱,۳۶۵,۹۶۵ ۲.۷۲ % ۱,۴۲۲,۰۳۲ ۲.۸۴ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۳,۹۶۱,۹۸۳ ۷.۹۱ % ۲۱,۹۰۳,۷۴۹ ۴۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۵۸,۰۳۶ ۴۵.۶۵ % ۱,۳۵۳,۶۴۸ ۲.۷ % ۱,۴۲۲,۰۳۲ ۲.۸۴ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۳,۹۹۲,۳۰۱ ۷.۸۳ % ۲۱,۸۵۸,۷۱۲ ۴۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۴۸,۶۹۲ ۴۵.۹۹ % ۱,۶۸۵,۰۶۴ ۳.۳۱ % ۱,۴۲۳,۹۸۸ ۲.۷۹ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۳,۹۱۵,۷۲۸ ۷.۲۵ % ۲۱,۸۶۶,۳۴۰ ۴۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۰۹,۴۷۰ ۴۹.۰۸ % ۱,۷۲۰,۸۸۸ ۳.۱۹ % ۱,۳۹۷,۲۵۷ ۲.۵۹ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۳,۹۲۲,۳۵۶ ۷.۶۵ % ۱۸,۸۷۰,۱۲۱ ۳۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۷۶۵,۱۲۴ ۵۲.۲۲ % ۱,۷۰۰,۵۴۶ ۳.۳۲ % ۱,۴۰۶,۲۴۶ ۲.۷۴ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۴,۰۲۵,۵۹۵ ۷.۸۳ % ۱۸,۸۶۲,۱۹۴ ۳۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۸,۱۷۴ ۵۲.۱۸ % ۱,۶۸۵,۲۸۴ ۳.۲۸ % ۱,۴۳۷,۰۰۶ ۲.۸ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۴,۰۲۵,۶۹۷ ۷.۸۴ % ۱۸,۸۵۵,۶۸۲ ۳۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۰۵,۲۸۸ ۵۲.۱۹ % ۱,۶۷۰,۰۲۰ ۳.۲۵ % ۱,۴۳۷,۰۰۶ ۲.۸ %