ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/03 5,016,021 11.53 % 16,841,254 38.72 % 0 0 % 20,976,971 48.23 % 657,443 2.94 % 3,163,097 7.27 %
2 1398/02/02 5,020,535 11.5 % 16,869,153 38.64 % 0 0 % 21,102,897 48.33 % 667,419 2.98 % 3,160,062 7.24 %
3 1398/02/01 5,011,589 11.33 % 16,820,108 38.02 % 0 0 % 21,749,727 49.16 % 663,418 2.93 % 3,157,318 7.14 %
4 1398/01/31 5,008,809 11.32 % 16,813,286 38.01 % 0 0 % 21,395,361 48.37 % 1,011,560 3.72 % 3,155,856 7.14 %
5 1398/01/30 4,972,434 11.25 % 16,858,682 38.13 % 0 0 % 21,383,652 48.36 % 999,013 3.7 % 3,148,741 7.12 %
6 1398/01/29 4,970,977 11.25 % 16,851,867 38.14 % 0 0 % 21,375,542 48.38 % 986,818 3.67 % 3,147,279 7.12 %
7 1398/01/28 4,971,220 11.26 % 16,846,769 38.16 % 0 0 % 21,356,679 48.37 % 974,039 3.64 % 3,145,817 7.13 %
8 1398/01/27 5,010,817 11.33 % 16,804,422 37.98 % 0 0 % 21,474,277 48.53 % 955,578 3.59 % 3,160,016 7.14 %
9 1398/01/26 5,045,879 11.38 % 16,816,207 37.92 % 0 0 % 21,549,826 48.6 % 932,878 3.53 % 3,172,037 7.15 %