صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۶,۲۸۴,۰۶۶ ۸.۴۱ % ۳۳,۷۰۴,۳۲۱ ۴۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۰۸,۹۳۳ ۴۵.۹۴ % ۳۸۴,۰۵۳ ۰.۵۱ % ۳,۰۵۲,۶۰۹ ۴.۰۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۶,۳۶۵,۷۹۶ ۸.۲۵ % ۳۳,۵۴۵,۳۵۰ ۴۳.۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۲۱,۸۰۵ ۴۷.۴۹ % ۵۸۲,۹۲۰ ۰.۷۶ % ۳,۰۹۱,۰۵۱ ۴.۰۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۶,۵۳۶,۸۸۱ ۸.۶۵ % ۳۱,۸۰۳,۵۲۱ ۴۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۷۷,۷۲۶ ۴۸.۲۶ % ۷۷۲,۳۳۳ ۱.۰۲ % ۳,۱۴۷,۶۰۱ ۴.۱۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۶,۶۹۱,۸۷۹ ۸.۸۳ % ۳۱,۶۳۱,۰۳۳ ۴۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۳۴,۵۶۸ ۴۸.۳۲ % ۸۶۵,۴۲۰ ۱.۱۴ % ۳,۱۹۶,۲۶۸ ۴.۲۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۶,۳۴۰,۳۰۸ ۸.۳۶ % ۳۱,۵۷۸,۶۵۰ ۴۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۶۱,۶۹۷ ۴۸.۳۵ % ۱,۲۴۲,۷۴۴ ۱.۶۴ % ۲,۸۳۴,۵۸۹ ۳.۷۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۶,۳۴۰,۳۴۰ ۸.۳۷ % ۳۱,۵۶۷,۴۳۸ ۴۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۵۶,۶۱۷ ۴۸.۳۶ % ۱,۲۲۷,۸۶۷ ۱.۶۲ % ۲,۸۳۴,۶۱۲ ۳.۷۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۶,۳۳۵,۷۵۵ ۸.۳۷ % ۳۱,۵۵۶,۲۳۳ ۴۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۱۴,۶۱۸ ۴۸.۳۶ % ۱,۲۱۲,۹۹۸ ۱.۶ % ۲,۸۳۴,۶۱۹ ۳.۷۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۶,۲۲۱,۰۰۶ ۸.۲۳ % ۳۱,۷۴۲,۵۵۸ ۴۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۲۰,۰۷۳ ۴۸.۸۵ % ۶۹۸,۱۵۲ ۰.۹۲ % ۲,۸۰۶,۹۰۵ ۳.۷۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۶,۰۰۲,۲۱۵ ۷.۹۱ % ۳۲,۰۶۹,۴۶۱ ۴۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۸۵,۸۰۶ ۴۸.۹ % ۶۸۳,۳۲۸ ۰.۹ % ۲,۷۱۵,۷۶۰ ۳.۵۸ %