ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/18 3,791,163 9.04 % 14,872,359 35.47 % 0 0 % 22,414,703 53.46 % 846,144 3.47 % 0 0 %
2 1397/09/17 3,807,936 9.08 % 14,846,930 35.42 % 0 0 % 22,443,209 53.54 % 819,176 3.4 % 0 0 %
3 1397/09/16 3,809,762 9.15 % 14,838,727 35.65 % 0 0 % 22,163,976 53.25 % 806,849 3.4 % 0 0 %
4 1397/09/15 3,808,214 9.16 % 14,832,261 35.66 % 0 0 % 22,161,134 53.28 % 794,536 3.37 % 0 0 %
5 1397/09/14 3,807,039 9.16 % 14,825,800 35.68 % 0 0 % 22,136,860 53.28 % 782,249 3.34 % 0 0 %
6 1397/09/13 3,549,395 8.61 % 14,839,130 35.98 % 0 0 % 22,081,293 53.54 % 771,018 3.34 % 0 0 %
7 1397/09/12 3,543,779 8.6 % 14,836,453 35.99 % 0 0 % 22,081,667 53.57 % 757,777 3.31 % 0 0 %
8 1397/09/11 3,540,487 8.52 % 14,691,228 35.34 % 0 0 % 22,588,075 54.34 % 745,585 3.25 % 0 0 %
9 1397/09/10 3,549,842 8.69 % 14,155,060 34.66 % 0 0 % 22,409,423 54.88 % 720,247 3.22 % 0 0 %
10 1397/09/09 3,527,726 8.72 % 14,136,104 34.94 % 0 0 % 22,079,772 54.58 % 710,301 3.23 % 0 0 %