ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 3,067,844 7.93 % 11,643,563 30.11 % 23,237,659 60.1 % 705,379 1.82 % 2,220,281 5.74 %
2 1396/12/26 3,054,500 7.52 % 11,630,086 28.62 % 25,215,928 62.06 % 719,819 1.77 % 2,207,142 5.43 %
3 1396/12/25 3,044,646 7.91 % 9,646,434 25.07 % 25,078,280 65.17 % 701,894 1.82 % 2,191,767 5.7 %
4 1396/12/24 3,044,647 7.92 % 9,641,628 25.07 % 25,078,280 65.2 % 688,699 1.79 % 2,191,767 5.7 %
5 1396/12/23 3,044,576 7.92 % 9,637,719 25.07 % 25,075,914 65.23 % 675,517 1.76 % 2,191,767 5.7 %
6 1396/12/22 3,060,986 7.95 % 9,617,824 24.98 % 25,150,606 65.32 % 662,351 1.72 % 2,208,761 5.74 %
7 1396/12/21 3,152,302 8.18 % 9,522,297 24.72 % 25,182,028 65.38 % 649,177 1.69 % 2,300,815 5.97 %
8 1396/12/20 3,151,144 8.15 % 9,517,049 24.63 % 25,328,474 65.54 % 635,665 1.64 % 2,299,588 5.95 %
9 1396/12/19 3,150,770 8.17 % 9,454,550 24.51 % 25,336,520 65.68 % 622,813 1.61 % 2,294,152 5.95 %
10 1396/12/18 3,150,657 8.18 % 9,450,018 24.55 % 25,159,329 65.35 % 725,521 1.88 % 2,291,454 5.95 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi