ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 3,222,396 9.04 % 13,497,690 37.87 % 0 0 % 18,020,581 50.56 % 898,466 4.33 % 0 0 %
2 1397/06/25 3,218,790 8.98 % 13,733,218 38.31 % 0 0 % 18,001,952 50.22 % 889,489 4.28 % 0 0 %
3 1397/06/24 3,217,760 8.98 % 13,724,884 38.3 % 0 0 % 18,016,049 50.27 % 879,366 4.26 % 0 0 %
4 1397/06/23 3,212,911 8.97 % 13,718,187 38.3 % 0 0 % 18,019,344 50.31 % 868,272 4.23 % 0 0 %
5 1397/06/22 3,211,151 8.97 % 13,711,612 38.3 % 0 0 % 18,018,713 50.33 % 858,153 4.2 % 0 0 %
6 1397/06/21 3,208,356 8.97 % 13,752,375 38.45 % 0 0 % 17,961,635 50.21 % 848,076 4.18 % 0 0 %
7 1397/06/20 3,458,852 9.65 % 13,690,301 38.21 % 0 0 % 18,098,879 50.51 % 581,537 2.6 % 0 0 %
8 1397/06/19 3,456,481 9.66 % 13,575,326 37.95 % 0 0 % 18,169,310 50.79 % 571,337 2.58 % 0 0 %
9 1397/06/18 3,440,772 9.49 % 13,567,712 37.43 % 0 0 % 18,682,597 51.53 % 561,386 2.52 % 0 0 %
10 1397/06/17 3,443,928 9.56 % 13,344,558 37.04 % 0 0 % 18,687,888 51.87 % 552,893 2.51 % 0 0 %