ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/02 3,369,322 8.68 % 11,785,286 30.35 % 23,215,807 59.79 % 450,305 1.16 % 2,552,767 6.57 %
2 1397/04/01 3,378,720 8.6 % 11,775,472 29.99 % 23,296,698 59.32 % 808,634 2.06 % 2,556,928 6.51 %
3 1397/03/31 3,377,464 8.6 % 11,769,643 29.99 % 22,923,791 58.4 % 1,169,345 2.98 % 2,555,758 6.51 %
4 1397/03/30 3,375,423 8.61 % 11,763,818 29.99 % 22,915,526 58.42 % 1,157,189 2.95 % 2,554,588 6.51 %
5 1397/03/29 3,366,536 8.56 % 12,125,379 30.84 % 23,041,533 58.6 % 778,231 1.98 % 2,554,446 6.5 %
6 1397/03/28 3,382,414 8.56 % 12,120,793 30.66 % 23,270,488 58.87 % 746,851 1.89 % 2,569,623 6.5 %
7 1397/03/27 3,379,579 8.54 % 12,115,548 30.61 % 23,337,937 58.97 % 734,637 1.86 % 2,580,471 6.52 %
8 1397/03/26 3,362,204 8.49 % 12,121,944 30.61 % 23,380,887 59.05 % 722,003 1.82 % 2,592,966 6.55 %
9 1397/03/25 3,361,035 8.49 % 12,116,135 30.61 % 23,380,887 59.07 % 709,783 1.79 % 2,591,796 6.55 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق