صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۶,۰۴۳,۱۹۴ ۱۱.۶۹ % ۱۸,۸۸۱,۹۹۲ ۳۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۴۶,۷۹۹ ۵۰.۰۱ % ۹۱۳,۱۹۹ ۱.۷۷ % ۲,۱۴۷,۰۶۹ ۴.۱۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۵,۸۴۹,۹۹۶ ۱۱.۳۶ % ۱۸,۹۳۱,۴۹۲ ۳۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۳۷,۵۹۱ ۵۰.۱۵ % ۸۹۹,۴۲۷ ۱.۷۵ % ۲,۰۷۲,۴۸۸ ۴.۰۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۵,۷۲۰,۵۹۲ ۱۱.۱۴ % ۱۸,۹۲۱,۴۸۶ ۳۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۳۱,۳۴۸ ۵۰.۳ % ۸۸۵,۶۳۲ ۱.۷۲ % ۲,۰۲۷,۲۷۵ ۳.۹۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۵,۷۲۰,۶۰۲ ۱۱.۱۴ % ۱۸,۹۱۴,۲۴۸ ۳۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۲۷,۵۵۲ ۵۰.۳۱ % ۸۷۱,۸۱۴ ۱.۷ % ۲,۰۲۷,۲۷۵ ۳.۹۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۵,۷۱۹,۵۱۶ ۱۱.۱۵ % ۱۸,۹۰۷,۰۱۵ ۳۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۰۴,۸۴۲ ۵۰.۳۱ % ۸۵۸,۶۹۹ ۱.۶۷ % ۲,۰۲۷,۲۷۵ ۳.۹۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۵,۵۸۶,۷۵۸ ۱۰.۹ % ۱۸,۹۹۴,۴۷۹ ۳۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۱۵,۴۲۲ ۵۰.۳۸ % ۸۴۵,۰۹۹ ۱.۶۵ % ۱,۹۷۹,۵۸۷ ۳.۸۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۵,۵۹۴,۶۵۶ ۱۱.۰۹ % ۱۸,۹۸۲,۲۲۶ ۳۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۲۲,۱۴۵ ۴۹.۶ % ۸۵۰,۷۱۲ ۱.۶۹ % ۱,۹۹۴,۶۶۲ ۳.۹۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۵,۵۹۴,۶۶۵ ۱۱.۰۹ % ۱۸,۹۷۵,۰۰۷ ۳۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۱۸,۶۷۸ ۴۹.۶۱ % ۸۳۷,۴۱۴ ۱.۶۶ % ۱,۹۹۴,۶۶۲ ۳.۹۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۵,۵۹۴,۶۷۵ ۱۱.۱ % ۱۸,۹۶۷,۷۹۳ ۳۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۱۵,۲۴۶ ۴۹.۶۳ % ۸۲۴,۱۳۰ ۱.۶۴ % ۱,۹۹۴,۶۶۲ ۳.۹۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۵,۵۹۴,۶۸۵ ۱۱.۱۱ % ۱۸,۹۶۰,۵۸۴ ۳۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۱۱,۶۳۰ ۴۹.۶۵ % ۸۱۱,۲۸۲ ۱.۶۱ % ۱,۹۹۴,۶۶۲ ۳.۹۶ %