صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۵,۴۹۷,۶۱۴ ۱۰.۸۱ % ۱۸,۹۴۹,۲۳۴ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۹۳,۲۲۰ ۴۸.۵۷ % ۱,۷۰۵,۱۲۳ ۶.۰۸ % ۲,۸۵۹,۸۴۷ ۵.۶۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۵,۴۹۷,۶۱۹ ۱۰.۸۲ % ۱۸,۹۴۲,۶۵۱ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۹۰,۱۸۷ ۴۸.۵۸ % ۱,۶۹۱,۰۰۱ ۶.۰۶ % ۲,۸۵۹,۸۴۷ ۵.۶۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۵,۴۹۷,۶۲۳ ۱۰.۸۳ % ۱۸,۹۳۶,۰۷۱ ۳۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۶۸,۹۲۷ ۴۸.۵۸ % ۱,۶۷۶,۹۰۵ ۶.۰۳ % ۲,۸۵۹,۸۴۷ ۵.۶۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۵,۶۰۶,۷۵۹ ۱۱.۰۴ % ۱۸,۸۴۹,۶۴۹ ۳۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۷۹,۰۵۲ ۴۸.۵۸ % ۱,۶۶۳,۷۹۲ ۶.۰۱ % ۲,۸۹۵,۳۶۲ ۵.۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۵,۶۳۸,۹۰۱ ۱۱.۱ % ۱۹,۰۲۳,۷۰۲ ۳۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۶۵,۱۹۲ ۴۸.۱۸ % ۱,۶۵۰,۲۴۹ ۵.۹۸ % ۲,۸۹۴,۸۱۸ ۵.۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۵,۵۶۷,۵۴۳ ۱۰.۹۸ % ۱۸,۹۹۳,۲۸۱ ۳۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۹۷,۵۲۶ ۴۸.۳۲ % ۱,۶۴۰,۴۰۶ ۵.۹۷ % ۲,۸۶۶,۶۰۵ ۵.۶۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۵,۵۸۰,۵۷۱ ۱۱ % ۱۸,۹۸۰,۱۶۰ ۳۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۳۴,۲۹۵ ۴۸.۳۷ % ۱,۶۲۷,۳۰۴ ۵.۹۵ % ۲,۸۵۶,۹۹۵ ۵.۶۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۵,۵۱۳,۴۹۰ ۱۰.۹۱ % ۱۸,۹۹۵,۵۳۵ ۳۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۲۴,۸۲۹ ۴۸.۳۲ % ۱,۶۱۳,۴۱۸ ۵.۹۵ % ۲,۸۲۰,۱۸۶ ۵.۵۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵,۵۱۳,۴۹۴ ۱۰.۹۱ % ۱۸,۹۸۸,۷۷۳ ۳۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۲۲,۵۱۳ ۴۸.۳۴ % ۱,۵۹۹,۵۴۸ ۵.۹۲ % ۲,۸۲۰,۱۸۶ ۵.۵۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۵,۵۱۳,۴۹۵ ۱۰.۹۲ % ۱۸,۹۸۲,۰۱۵ ۳۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۸۷,۴۰۸ ۴۸.۳۲ % ۱,۵۸۵,۷۰۹ ۵.۹ % ۲,۸۲۰,۱۸۶ ۵.۵۹ %