صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۵,۱۲۳,۵۲۷ ۱۱.۴۶ % ۱۶,۶۱۸,۶۸۰ ۳۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۷۹,۶۹۷ ۴۶.۹۱ % ۱,۹۹۷,۳۲۷ ۳.۷۸ % ۳,۳۲۷,۹۶۰ ۷.۴۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۵,۱۱۳,۶۰۸ ۱۱.۴۴ % ۱۶,۵۷۴,۷۹۷ ۳۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۳۲,۹۲۴ ۴۷.۰۶ % ۱,۹۷۴,۰۶۱ ۳.۷۵ % ۳,۲۹۵,۸۴۸ ۷.۳۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۵,۱۳۲,۱۸۴ ۱۱.۵ % ۱۶,۶۱۲,۵۱۸ ۳۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۵۸,۳۳۱ ۴۶.۹۴ % ۱,۹۴۳,۴۳۰ ۳.۷۱ % ۳,۳۰۵,۱۳۷ ۷.۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۵,۱۱۴,۱۳۱ ۱۱.۴۴ % ۱۶,۶۶۱,۵۸۶ ۳۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۹۴,۴۶۹ ۴۶.۹۶ % ۱,۹۳۸,۵۹۹ ۳.۶۸ % ۳,۳۱۴,۵۴۰ ۷.۴۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۵,۱۲۰,۷۸۱ ۱۱.۷۶ % ۱۶,۵۶۳,۳۲۵ ۳۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۷۹,۷۱۵ ۴۷.۹۷ % ۹۶۵,۰۲۱ ۳.۷۹ % ۳,۳۲۷,۷۲۲ ۷.۶۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۵,۱۱۹,۳۲۳ ۱۱.۷۷ % ۱۶,۵۵۶,۴۶۱ ۳۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۷۷,۱۷۱ ۴۷.۹۹ % ۹۵۳,۴۵۲ ۳.۷۷ % ۳,۳۲۶,۲۶۰ ۷.۶۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۵,۱۱۷,۸۶۵ ۱۱.۷۷ % ۱۶,۵۴۹,۶۰۱ ۳۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۵۵,۹۴۶ ۴۷.۹۸ % ۹۴۱,۹۰۷ ۳.۷۴ % ۳,۳۲۴,۷۹۸ ۷.۶۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۵,۰۷۸,۴۷۱ ۱۱.۶۸ % ۱۶,۶۲۰,۲۶۶ ۳۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۳۰,۰۳۳ ۴۷.۹۲ % ۹۳۵,۹۶۹ ۳.۷۳ % ۳,۳۴۰,۵۷۶ ۷.۶۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۵,۱۱۶,۵۹۱ ۱۱.۷۴ % ۱۶,۵۹۷,۰۳۸ ۳۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۵۰,۰۱۱ ۴۸.۰۹ % ۹۰۴,۷۸۹ ۳.۶۴ % ۳,۳۴۰,۷۱۷ ۷.۶۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۵,۱۲۳,۹۹۱ ۱۱.۷۷ % ۱۶,۵۷۶,۰۰۹ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۹۷,۸۷۶ ۴۸ % ۹۴۰,۴۰۵ ۳.۷۲ % ۳,۳۵۶,۸۰۳ ۷.۷۱ %