صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۱۱۲,۲۸۹ ۶.۲۲ ۵,۳۵۰,۳۳۰ ۱۱ ۵,۳۵۲,۰۸۶ ۱۰.۵۷ ۵,۴۹۷,۶۱۴ ۱۰.۸۱
اوراق ۵,۹۷۱,۷۳۳ ۳۳.۴۱ ۱۸,۱۶۶,۲۹۷ ۳۷.۳۶ ۱۸,۹۹۵,۳۹۳ ۳۷.۵۳ ۱۸,۹۴۹,۲۳۴ ۳۷.۲۶
وجه نقد ۹,۸۴۱,۹۴۵ ۵۵.۰۶ ۲۳,۰۴۷,۸۶۳ ۴۷.۴ ۲۴,۰۷۹,۱۱۱ ۴۷.۵۷ ۲۴,۶۹۳,۲۲۰ ۴۸.۵۶
سایر دارایی ها ۳۶۴,۶۵۸ ۲.۰۴ ۲,۱۴۳,۰۴۳ ۴.۴ ۲,۹۰۷,۱۵۱ ۵.۷۴ ۳,۰۹۱,۶۱۸ ۶.۰۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۶۰,۰۴۹ ۴.۲۵ ۳,۱۷۹,۳۳۸ ۶.۵۳ ۲,۸۲۴,۷۵۶ ۵.۵۸ ۲,۸۵۹,۸۴۷ ۵.۶۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد