ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 372,416 3.21 3,120,518 7.98 3,148,534 8.17 3,359,710 8.57
اوراق 3,675,093 31.73 11,083,142 28.34 11,551,806 29.99 11,892,679 30.35
وجه نقد 6,870,099 59.32 24,207,603 61.91 23,195,552 60.23 23,126,826 59.02
سایر دارایی ها 115,142 0.99 678,175 1.73 600,837 1.56 793,817 2.02
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 277,815 2.39 2,292,376 5.86 2,376,307 6.17 2,595,840 6.62
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق