ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 745,112 4.93 3,800,819 8.53 3,953,896 8.39 4,070,831 8.57
اوراق 4,863,432 32.18 14,514,919 32.61 14,404,377 30.57 14,699,762 30.94
وجه نقد 8,694,618 57.53 25,292,665 56.82 27,861,682 59.14 27,677,579 58.26
سایر دارایی ها 235,940 1.56 1,440,937 3.23 1,476,830 3.13 1,655,352 3.48
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 538,778 3.56 2,519,116 5.65 2,673,096 5.67 2,713,851 5.71
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد