ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 854,576 5.34 4,514,340 9.93 4,915,192 11.18 5,016,021 11.53
اوراق 5,204,839 32.57 15,990,833 35.17 16,903,961 38.45 16,841,254 38.72
وجه نقد 9,079,008 56.81 24,103,244 53.02 21,298,668 48.45 20,976,971 48.23
سایر دارایی ها 269,868 1.68 1,468,085 3.22 1,469,391 3.34 1,279,097 2.94
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 606,887 3.79 2,922,803 6.42 3,112,039 7.08 3,163,097 7.27
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد