صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۷۲۱,۶۸۲ ۷.۷۸ ۶,۳۶۱,۴۲۵ ۸.۶۵ ۵,۶۸۱,۷۵۱ ۷.۶۸ ۶,۲۸۴,۰۶۶ ۸.۴۱
اوراق ۸,۱۵۰,۳۴۲ ۳۶.۸۵ ۲۹,۹۸۷,۲۴۷ ۴۰.۷۷ ۳۱,۸۳۲,۰۳۹ ۴۳.۰۲ ۳۳,۷۰۴,۳۲۱ ۴۵.۱۳
وجه نقد ۱۲,۲۳۶,۶۱۲ ۵۵.۳۲ ۳۶,۳۸۴,۷۷۰ ۴۹.۴۷ ۳۵,۸۱۱,۶۸۸ ۴۸.۳۹ ۳۴,۳۰۸,۹۳۳ ۴۵.۹۴
سایر دارایی ها ۳۷۵,۶۱۷ ۱.۷ ۸۱۴,۸۱۶ ۱.۱۱ ۶۷۵,۶۸۷ ۰.۹۱ ۳۸۴,۰۵۳ ۰.۵۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۵۴,۲۵۳ ۴.۳۱ ۲,۹۱۸,۶۳۰ ۳.۹۷ ۲,۵۶۹,۹۹۱ ۳.۴۷ ۳,۰۵۲,۶۰۹ ۴.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد