ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 493,457 3.87 3,372,177 8.7 3,395,680 9.16 3,397,912 9.47
اوراق 4,023,292 31.56 11,780,282 30.4 11,849,258 31.99 12,452,185 34.73
وجه نقد 7,517,290 58.97 22,960,571 59.26 21,208,435 57.26 19,432,797 54.2
سایر دارایی ها 138,176 1.08 690,181 1.78 785,315 2.12 921,771 2.57
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 353,100 2.77 2,166,137 5.59 1,382,104 3.73 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد