صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۲۵۲,۳۹۱ ۶.۸۴ ۴,۳۷۳,۳۶۷ ۸.۶۳ ۴,۷۷۳,۸۵۴ ۹.۳۶ ۴,۹۸۹,۲۳۶ ۹.۶۴
اوراق ۶,۶۳۸,۷۵۲ ۳۶.۲۸ ۲۱,۴۶۰,۶۵۹ ۴۲.۳۴ ۲۱,۲۰۸,۰۵۹ ۴۱.۵۸ ۲۱,۰۳۰,۷۴۲ ۴۰.۶۴
وجه نقد ۱۰,۴۰۶,۴۹۶ ۵۶.۸۷ ۲۳,۳۱۸,۸۳۹ ۴۶.۰۱ ۲۳,۴۵۹,۸۵۹ ۴۶ ۲۴,۳۴۲,۰۳۱ ۴۷.۰۴
سایر دارایی ها ۳۲۲,۵۵۸ ۱.۷۶ ۱,۵۳۴,۵۰۶ ۳.۰۳ ۱,۵۵۸,۲۶۶ ۳.۰۶ ۱,۳۸۷,۲۶۶ ۲.۶۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۹۳,۲۲۶ ۴.۳۳ ۱,۵۶۹,۵۹۶ ۳.۱ ۱,۷۰۲,۹۸۷ ۳.۳۴ ۱,۷۴۹,۸۴۳ ۳.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد