صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۳۵۷,۲۳۸ ۷.۱۱ ۵,۳۴۱,۰۳۵ ۱۰.۶۲ ۵,۷۰۱,۹۱۰ ۱۱.۶۶ ۶,۰۴۳,۱۹۴ ۱۱.۶۹
اوراق ۶,۹۸۹,۶۸۵ ۳۶.۶۳ ۲۰,۴۲۱,۰۷۳ ۴۰.۵۹ ۱۹,۳۳۷,۸۳۱ ۳۹.۵۳ ۱۸,۸۸۱,۹۹۲ ۳۶.۵۳
وجه نقد ۱۰,۷۲۷,۲۰۲ ۵۶.۲۲ ۲۳,۴۲۹,۰۵۴ ۴۶.۵۷ ۲۲,۹۶۵,۷۰۲ ۴۶.۹۴ ۲۵,۸۴۶,۷۹۹ ۵۰.۰۱
سایر دارایی ها ۳۳۸,۰۴۱ ۱.۷۷ ۱,۱۱۵,۱۱۹ ۲.۲۲ ۹۱۶,۰۸۴ ۱.۸۷ ۹۱۳,۱۹۹ ۱.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۲۰,۷۰۳ ۴.۳ ۱,۸۶۴,۸۷۴ ۳.۷۱ ۲,۰۱۲,۹۲۴ ۴.۱۱ ۲,۱۴۷,۰۶۹ ۴.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد