صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۶۰۹,۳۰۵ ۷.۷۴ ۸,۶۱۳,۵۱۸ ۱۲.۶۱ ۸,۰۵۴,۲۶۲ ۱۱.۲۱ ۷,۲۳۶,۷۶۰ ۹.۸۱
اوراق ۷,۵۳۰,۷۸۹ ۳۶.۲۳ ۲۱,۵۹۷,۳۵۴ ۳۱.۶۲ ۲۴,۱۱۹,۲۸۳ ۳۳.۵۶ ۳۰,۰۲۵,۷۸۲ ۴۰.۷
وجه نقد ۱۱,۶۲۶,۴۸۳ ۵۵.۹۳ ۳۶,۹۷۰,۶۳۶ ۵۴.۱۳ ۳۸,۴۷۹,۹۵۹ ۵۳.۵۵ ۳۴,۸۸۵,۲۵۴ ۴۷.۲۹
سایر دارایی ها ۳۶۵,۶۵۰ ۱.۷۶ ۱,۱۱۹,۴۰۷ ۱.۶۴ ۱,۲۰۵,۸۳۵ ۱.۶۸ ۱,۶۲۴,۱۳۲ ۲.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۰۶,۴۹۵ ۴.۳۶ ۳,۳۲۶,۳۶۶ ۴.۸۷ ۳,۴۳۷,۸۱۴ ۴.۷۸ ۳,۳۲۷,۴۰۸ ۴.۵۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد