صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۴۹,۹۶۲ ۵.۷۱ ۵,۰۱۰,۷۱۴ ۱۱.۵۱ ۵,۰۸۶,۷۱۷ ۱۱.۷۳ ۵,۱۲۳,۵۲۷ ۱۱.۴۵
اوراق ۵,۴۷۸,۳۷۴ ۳۲.۹۴ ۱۶,۷۵۸,۷۴۳ ۳۸.۵۱ ۱۶,۵۴۸,۱۶۴ ۳۸.۱۶ ۱۶,۶۱۸,۶۸۰ ۳۷.۱۶
وجه نقد ۹,۳۳۸,۶۰۲ ۵۶.۱۵ ۲۰,۸۶۰,۳۰۰ ۴۷.۹۴ ۲۰,۷۴۵,۵۳۵ ۴۷.۸۵ ۲۰,۹۷۹,۶۹۷ ۴۶.۹۱
سایر دارایی ها ۲۹۷,۰۹۸ ۱.۷۸ ۱,۴۷۲,۰۶۳ ۳.۳۸ ۱,۵۰۱,۴۱۵ ۳.۴۶ ۱,۶۸۹,۴۰۷ ۳.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۶۶,۸۹۸ ۴.۰۱ ۳,۲۰۲,۵۸۱ ۷.۳۶ ۳,۳۱۴,۷۳۴ ۷.۶۴ ۳,۳۲۷,۹۶۰ ۷.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد