ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 648,671 4.59 3,499,433 9.26 3,570,021 8.85 3,791,163 9.04
اوراق 4,544,182 32.2 13,549,613 35.85 14,190,948 35.2 14,872,359 35.47
وجه نقد 8,151,389 57.77 19,945,118 52.78 21,753,622 53.97 22,414,703 53.46
سایر دارایی ها 197,958 1.4 1,407,639 3.72 1,390,221 3.44 1,453,220 3.46
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 334,771 2.37 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد