صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۱۷۷,۰۸۲ ۶.۶۹ ۴,۷۲۸,۷۶۶ ۹.۳۷ ۴,۰۲۹,۸۵۸ ۷.۹۳ ۴,۰۸۰,۱۵۵ ۸.۰۴
اوراق ۶,۲۸۲,۲۰۱ ۳۵.۷ ۱۹,۷۵۵,۹۶۴ ۳۹.۱۵ ۲۱,۲۱۱,۵۲۵ ۴۱.۷۵ ۲۲,۰۲۸,۴۲۶ ۴۳.۴۴
وجه نقد ۱۰,۱۴۸,۸۹۵ ۵۷.۶۸ ۲۴,۴۴۰,۶۱۸ ۴۸.۴۴ ۲۴,۰۳۱,۴۲۳ ۴۷.۳ ۲۳,۰۲۲,۱۲۶ ۴۵.۴
سایر دارایی ها ۴۱۷,۳۱۵ ۲.۳۷ ۲,۸۴۷,۹۶۸ ۵.۶۴ ۲,۸۸۱,۱۹۱ ۵.۶۷ ۲,۹۱۸,۳۳۵ ۵.۷۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۷۸,۶۳۰ ۴.۴۲ ۲,۱۸۴,۰۸۴ ۴.۳۲ ۱,۴۳۸,۹۶۶ ۲.۸۳ ۱,۴۶۷,۰۳۳ ۲.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد