صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه
متن خبر

صورتجلسه صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

پیوست
مشاهده پیوست