صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره 1 ماده های 17 و 19 اساسنامه
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره 1 ماده های 17 و 19 اساسنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست