صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق نگین رفاه
منبع -
مقدمه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ 22/07/1396 برگزار می گردد.
متن خبر
پیوست