صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تأئید مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
منبع -
مقدمه تأئیدیه مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی توسط سازمان بورس اوراق بهادار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست