صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تائید صورتجلسه مجمع تغییر نوع صندوق
منبع -
مقدمه صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ 10/03/1396 بابت تغییر نوع صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق، مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.
متن خبر

صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مورخ 10/03/1396 بابت تغییر نوع صندوق و تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق، مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

پیوست
مشاهده پیوست