صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع
منبع -
مقدمه با سلام مجمع تغییر اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه در تاریخ 1396/03/10 در محل صندوق برگزار می شود.
متن خبر
پیوست