صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 اعلام زمان مجمع صندوق ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
62 نامه تأیید تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
63 صورتجلسه و نامه مجمع مورخ 09/09/1394 صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
64 صورتجلسه و نامه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
65 تصویب صورتجلسه مجمع تغییرات صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
66 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
67 تمدید مجوز فعالیت صندوق نگین رفاه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
68 صورتجلسه تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به موسسه حسابزسی و خدمات مدیریت دایارهیافت ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
69 اعلام تاریخ مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
70 تقسیم سود دورۀ دوازدهم صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه منتهی به 1394/03/31 ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
سایز صفحه