صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ 1398/03/07
منبع -
مقدمه صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ 1398/03/07
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست