اساسنامه


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/09/27 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/08/13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره 1 ماده های 17 و 19 اساسنامه تغییرات اساس نامه
1396/09/26 اساسنامه جدید تغییرات اساس نامه
1396/07/03 مجمع تمدید موقت صندوق نگین رفاه تغییرات اساس نامه
1396/01/09 رزنام رسمی تغییرات اساس نامه