صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتجلسه مورخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ تغییر متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ اساسنامه جدید تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ مجمع تمدید موقت صندوق نگین رفاه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۰۹ رزنام رسمی تغییرات اساس نامه