صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتجلسه مورخ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ تغییر متولی تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صورتجلسه سالیانه صندوق نگین رفاه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه-تغییر تبصره ۱ ماده های ۱۷ و ۱۹ اساسنامه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ اساسنامه جدید تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ مجمع تمدید موقت صندوق نگین رفاه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۱/۰۹ رزنام رسمی تغییرات اساسنامه