امیدنامه


امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/10/27 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/18 صورتجلسه مورخ 15-12-1397 تغییرات در پیش بینی پرداخت سود تغییرات امیدنامه
1397/08/13 صورتجلسه تغییر کارمزد حق الزحمه حسابرس تا سقف 300 میلیون ریال تغییرات امیدنامه
1396/07/03 مجمع تغییر نرخ سود پیش بینی تغییرات امیدنامه
1393/11/26 تغییرات امیدنامه