صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
راهنمای سرمایه‌گذاری

راهنمای سرمایه گذاری

 

سرمایه گذاری از طریق اپلیکیشن آپ: اینجا کلیک نمایید.

 

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم مشخصات سرمايه گذار به همراه فرم پذيره‌نويسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری

فرم پذیره نویسیدرخواست صدور واحد سرمایه گذاری/

٢) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه

 

٣) افتتاح حساب متمركز در صورت نداشتن حساب نزد بانك رفاه

 

3) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق

رسید پذیره نویسی

4)دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

5)تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری تا پایان روز کاری بعد در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

گواهی سرمایه گذاری عادی

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری 
٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر 
٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است 
٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی 
٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحد سرمایه گذاری 
رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری 
اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

توجه : قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری بر اساس قیمت ابطال همان روز محاسبه می شود.