صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است. برخي از اين هزينه ها، نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق، به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد. برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق، با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيهاي صندوق پرداخت مي شوند؛ برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات، هزينه سود تسهيلات بانک، هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات تعيين مي شود. برخی دیگر از هزینه ها، مبلغ از پیش تعیین شده ای است که در بند 10-3 این امیدنامه آمده است هزینه های مذکور در بند 10-3 روزانه محاسبه و در حساب های صندوق منظور می شود.

 

هزينه های قابل پرداخت ازمحل دارایی های صندوق که ازقبل قابل پیش بینی است به شرح جدول زیر است:

 

رديف

عنوان هزينه‌ها

شرح نحوه محاسبه هزينه

1

هزينه هاي تاسيس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)

معادل 0.5 درصد از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداکثر تا مبلغ 800،000،000 ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

2

هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 10 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يک سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.

3

کارمزد مدير

سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام  و پنج درهزار  از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-1 و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.  

4

کارمزد متولي

سالانه  0.03 درصد از متوسط  روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق به طوري که حداقل کارمزد متولي 200،000،000 ریال و حداکثر کارمزد 400،000،000 ریال خواهد بود.

5

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

6

حق الزحمه وکارمزدتصفیه مدیرصندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.

7

حق پذیرش وعضویت درکانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط  کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد،با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

8

هزینه های دسترسی به نرم افراز؛تارنماوخدمات پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2،000،000،000 ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

 

 

هزينه هایي که بايد توسط سرمايه‌گذار پرداخت شود:

عنوان هزينه

شرح

دريافت کننده

کارمزد صدور

مبلغ 20،000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری

(در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد.)

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

مبلغ 20،000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

مدیر