صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۷۷۱,۷۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۲۸,۲۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۲,۳۳۴,۲۸۹,۱۶۴,۲۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۱,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۰,۷۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۰,۷۶۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۲۳۱,۶۴۶ ۱,۲۳۰,۷۶۶ ۰ ۸۰,۰۳۰ ۲۳۱,۹۴۶,۵۸۵ ۴۰۸,۶۵۷ ۱۷۳,۱۷۴,۸۱۸ ۵۸,۷۷۱,۷۶۷ ۷۲,۳۳۴,۲۸۹,۱۶۴,۲۹۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۲۳۱,۵۱۵ ۱,۲۳۰,۶۳۵ ۰ ۷,۷۴۰ ۲۳۱,۸۶۶,۵۵۵ ۱۸۲,۲۱۲ ۱۷۲,۷۶۶,۱۶۱ ۵۹,۱۰۰,۳۹۴ ۷۲,۷۳۱,۰۳۰,۹۰۹,۷۹۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۲۳۲,۵۴۸ ۱,۲۳۱,۶۲۱ ۰ ۱۶,۵۳۹ ۲۳۱,۸۵۸,۸۱۵ ۴۹۱,۸۱۵ ۱۷۲,۵۸۳,۹۴۹ ۵۹,۲۷۴,۸۶۶ ۷۳,۰۰۴,۱۶۱,۷۲۸,۰۵۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۲۳۰,۵۸۵ ۱,۲۲۹,۶۶۸ ۰ ۰ ۲۳۱,۸۴۲,۲۷۶ ۰ ۱۷۲,۰۹۲,۱۳۴ ۵۹,۷۵۰,۱۴۲ ۷۳,۴۷۲,۸۵۷,۳۶۳,۳۷۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۲۲۷,۶۳۸ ۱,۲۲۶,۷۳۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۸۴۲,۲۷۶ ۰ ۱۷۲,۰۹۲,۱۳۴ ۵۹,۷۵۰,۱۴۲ ۷۳,۲۹۷,۶۵۰,۱۳۱,۴۰۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۲۲۷,۲۲۸ ۱,۲۲۶,۳۲۶ ۰ ۴۵,۶۷۰ ۲۳۱,۸۴۲,۲۷۶ ۱۷۴,۳۵۷ ۱۷۲,۰۹۲,۱۳۴ ۵۹,۷۵۰,۱۴۲ ۷۳,۲۷۳,۱۶۴,۷۲۹,۶۱۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۲۲۶,۸۱۶ ۱,۲۲۵,۹۱۶ ۰ ۱۰۶,۴۰۶ ۲۳۱,۷۹۶,۶۰۶ ۱۸۴,۹۰۰ ۱۷۱,۹۱۷,۷۷۷ ۵۹,۸۷۸,۸۲۹ ۷۳,۴۰۶,۴۱۷,۷۵۸,۳۴۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۲۲۶,۴۱۳ ۱,۲۲۵,۵۱۴ ۰ ۴۴۴,۲۷۳ ۲۳۱,۶۹۰,۲۰۰ ۱۸۰,۷۴۱ ۱۷۱,۷۳۲,۸۷۷ ۵۹,۹۵۷,۳۲۳ ۷۳,۴۷۸,۵۱۵,۰۳۴,۳۳۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۲۲۴,۷۹۲ ۱,۲۲۳,۸۷۶ ۰ ۳۴۶,۹۳۹ ۲۳۱,۲۴۵,۹۲۷ ۲۶۴,۶۹۸ ۱۷۱,۵۵۲,۱۳۶ ۵۹,۶۹۳,۷۹۱ ۷۳,۰۵۷,۷۷۰,۵۶۷,۱۳۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۲۲۳,۶۸۹ ۱,۲۲۲,۷۷۰ ۰ ۸۵۶,۰۴۹ ۲۳۰,۸۹۸,۹۸۸ ۵۸۲,۴۸۷ ۱۷۱,۲۸۷,۴۳۸ ۵۹,۶۱۱,۵۵۰ ۷۲,۸۹۱,۲۳۴,۲۲۵,۰۸۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۲۲۳,۴۷۱ ۱,۲۲۲,۵۴۱ ۰ ۰ ۲۳۰,۰۴۲,۹۳۹ ۰ ۱۷۰,۷۰۴,۹۵۱ ۵۹,۳۳۷,۹۸۸ ۷۲,۵۴۳,۰۹۸,۲۱۸,۷۷۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۲۲۰,۰۴۲ ۱,۲۱۹,۱۱۵ ۰ ۰ ۲۳۰,۰۴۲,۹۳۹ ۰ ۱۷۰,۷۰۴,۹۵۱ ۵۹,۳۳۷,۹۸۸ ۷۲,۳۳۹,۸۲۹,۸۹۰,۰۷۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۲۱۹,۶۳۲ ۱,۲۱۸,۷۰۶ ۰ ۴۹۲,۴۷۹ ۲۳۰,۰۴۲,۹۳۹ ۲۱۳,۴۸۱ ۱۷۰,۷۰۴,۹۵۱ ۵۹,۳۳۷,۹۸۸ ۷۲,۳۱۵,۵۳۵,۷۸۲,۲۱۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۲۱۹,۳۰۶ ۱,۲۱۸,۳۷۵ ۰ ۵۲۵,۹۹۱ ۲۲۹,۵۵۰,۴۶۰ ۲۷۵,۱۷۴ ۱۷۰,۴۹۱,۴۷۰ ۵۹,۰۵۸,۹۹۰ ۷۱,۹۵۵,۹۷۷,۳۸۱,۵۶۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۲۳۶,۳۰۶ ۱,۲۳۵,۳۱۳ ۰ ۱۹۶,۲۳۴ ۲۲۹,۰۲۴,۴۶۹ ۷۵۱,۹۵۴ ۱۷۰,۲۱۶,۲۹۶ ۵۸,۸۰۸,۱۷۳ ۷۲,۶۴۶,۴۹۸,۹۳۹,۵۸۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۲۱۹,۳۶۶ ۱,۲۱۸,۳۷۳ ۰ ۱۹۶,۲۳۴ ۲۲۹,۰۲۴,۴۶۹ ۷۵۱,۹۵۴ ۱۷۰,۲۱۶,۲۹۶ ۵۸,۸۰۸,۱۷۳ ۷۱,۶۵۰,۲۸۸,۴۸۸,۹۶۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۲۴۰,۱۱۳ ۱,۲۳۹,۱۰۹ ۰ ۳۷۶,۱۹۳ ۲۲۸,۸۲۸,۲۳۵ ۲۰۴,۶۰۲ ۱۶۹,۴۶۴,۳۴۲ ۵۹,۳۶۳,۸۹۳ ۷۳,۵۵۸,۳۰۵,۸۴۸,۳۰۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۲۳۸,۱۶۹ ۱,۲۳۷,۱۶۱ ۰ ۱۶۰,۷۱۰ ۲۲۸,۴۵۲,۰۴۲ ۶۷۸,۰۷۳ ۱۶۹,۲۵۹,۷۴۰ ۵۹,۱۹۲,۳۰۲ ۷۳,۲۳۰,۴۲۲,۳۶۸,۷۸۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۲۳۷,۹۴۹ ۱,۲۳۶,۹۵۶ ۰ ۰ ۲۲۸,۲۹۱,۳۳۲ ۰ ۱۶۸,۵۸۱,۶۶۷ ۵۹,۷۰۹,۶۶۵ ۷۳,۸۵۸,۲۴۶,۷۳۳,۸۷۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۲۳۸,۴۶۴ ۱,۲۳۷,۴۷۰ ۰ ۰ ۲۲۸,۲۹۱,۳۳۲ ۰ ۱۶۸,۵۸۱,۶۶۷ ۵۹,۷۰۹,۶۶۵ ۷۳,۸۸۸,۹۴۳,۷۸۲,۸۳۷