اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 41,558,621
تعداد واحدهای باقی مانده: 8,441,379
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 42,189,680,787,170
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,293
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,185
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,037,297
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق: سبدگردان کاریزما
حسابرس: موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری: علیرضا کاوسی ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری بانک رفاه
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : صدور و ابطال به نرخ روز درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 1,017,293 1,015,185 22,112 0 155,040,320 268,639 117,181,837 41,558,621 42,189,680,787,170
  2 1398/02/27 1,016,528 1,014,428 21,575 0 155,040,320 0 116,913,198 41,827,260 42,430,753,835,678
  3 1398/02/26 1,016,061 1,013,962 21,609 94,313 155,040,320 0 116,913,198 41,827,260 42,411,234,593,520
  4 1398/02/25 1,015,591 1,013,493 21,641 108,096 154,946,007 100,518 116,913,198 41,732,947 42,296,042,461,225
  5 1398/02/24 1,015,875 1,013,777 21,292 85,735 154,837,911 121,622 116,812,680 41,725,369 42,300,228,819,155
  6 1398/02/23 1,015,028 1,012,926 18,389 198,708 154,752,176 137,757 116,691,058 41,761,256 42,301,046,164,331
  7 1398/02/22 1,013,955 1,011,835 17,101 203,956 154,553,468 123,802 116,553,301 41,700,305 42,193,810,954,039
  8 1398/02/21 1,014,769 1,012,637 17,455 0 154,349,512 311,870 116,429,499 41,620,151 42,146,092,967,643
  9 1398/02/20 1,014,322 1,012,180 14,798 0 154,349,512 0 116,117,629 41,932,021 42,442,755,573,056
  10 1398/02/19 1,013,863 1,011,722 14,832 211,420 154,349,512 0 116,117,629 41,932,021 42,423,535,933,097
  11 1398/02/18 1,013,381 1,011,236 14,891 134,198 154,138,092 147,823 116,117,629 41,720,601 42,189,389,341,418
  12 1398/02/17 1,010,356 1,008,235 12,410 109,827 154,003,894 228,923 115,969,806 41,734,226 42,077,887,986,690
  13 1398/02/16 1,010,026 1,007,875 12,977 129,588 153,894,067 170,702 115,740,883 41,853,322 42,182,904,986,332
  14 1398/02/15 1,010,492 1,008,313 15,046 185,624 153,764,479 203,175 115,570,181 41,894,436 42,242,723,868,487
  15 1398/02/14 1,010,547 1,008,383 14,958 0 153,578,855 530,880 115,367,006 41,911,987 42,263,344,179,327
  16 1398/02/13 1,009,859 1,007,711 15,406 0 153,578,855 0 114,836,126 42,442,867 42,770,161,290,075
  17 1398/02/12 1,009,410 1,007,262 15,433 119,411 153,578,855 0 114,836,126 42,442,867 42,751,104,149,163
  18 1398/02/11 1,008,934 1,006,787 15,463 119,393 153,459,444 130,360 114,836,126 42,323,456 42,610,714,256,446
  19 1398/02/10 1,008,232 1,006,112 13,591 181,473 153,340,051 287,459 114,705,766 42,334,423 42,593,174,525,507
  20 1398/02/09 1,007,036 1,004,929 12,719 195,465 153,158,578 232,112 114,418,307 42,440,409 42,649,618,387,049