صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۲۲۹,۹۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۷۷۰,۰۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۶۲۷,۸۱۴,۷۸۷,۰۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۲۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۳۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۳۹۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
درآمد ثابت اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۰۳۰,۲۹۸ ۱,۰۲۸,۳۹۴ ۰ ۶۴,۸۰۹ ۱۸۸,۹۲۰,۹۹۳ ۱۷۳,۵۳۷ ۱۴۳,۸۸۶,۲۷۴ ۴۹,۲۲۹,۹۶۲ ۵۰,۶۲۷,۸۱۴,۷۸۷,۰۰۶
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۴۷,۴۵۲ ۱,۰۴۵,۵۳۷ ۰ ۴۲,۸۵۱ ۱۸۸,۸۵۶,۱۸۴ ۱۳۲,۳۹۰ ۱۴۳,۷۱۲,۷۳۷ ۴۹,۳۳۸,۶۹۰ ۵۱,۵۸۵,۴۱۳,۴۲۴,۴۴۷
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۳۱,۰۱۳ ۱,۰۲۹,۰۹۸ ۰ ۴۲,۸۵۱ ۱۸۸,۸۵۶,۱۸۴ ۱۳۲,۳۹۰ ۱۴۳,۷۱۲,۷۳۷ ۴۹,۳۳۸,۶۹۰ ۵۰,۷۷۴,۳۳۴,۶۹۹,۵۳۷
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۰۴۶,۹۰۵ ۱,۰۴۴,۹۷۵ ۰ ۱,۱۱۹,۱۵۸ ۱۸۸,۷۷۰,۴۸۲ ۳۱۴,۶۹۲ ۱۴۳,۴۴۷,۹۵۷ ۴۹,۴۲۸,۲۲۹ ۵۱,۶۵۱,۲۸۰,۲۷۷,۲۵۸
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۴۶,۸۷۸ ۱,۰۴۴,۹۱۴ ۰ ۰ ۱۸۷,۶۵۱,۳۲۴ ۰ ۱۴۳,۱۳۳,۲۶۵ ۴۸,۶۲۳,۷۶۳ ۵۰,۸۰۷,۶۵۷,۰۴۲,۰۹۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۴۴,۴۱۹ ۱,۰۴۲,۴۷۳ ۰ ۰ ۱۸۷,۶۵۱,۳۲۴ ۰ ۱۴۳,۱۳۳,۲۶۵ ۴۸,۶۲۳,۷۶۳ ۵۰,۶۸۸,۹۴۵,۶۱۴,۰۷۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۴۳,۹۸۳ ۱,۰۴۲,۰۳۶ ۰ ۲۱۴,۱۹۷ ۱۸۷,۶۵۱,۳۲۴ ۵۹,۸۹۳ ۱۴۳,۱۳۳,۲۶۵ ۴۸,۶۲۳,۷۶۳ ۵۰,۶۶۷,۷۱۶,۲۲۰,۸۷۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۴۳,۵۳۸ ۱,۰۴۱,۵۸۵ ۰ ۶۴,۰۳۹ ۱۸۷,۴۳۷,۱۲۷ ۷۰,۷۰۴ ۱۴۳,۰۷۳,۳۷۲ ۴۸,۴۶۹,۴۵۹ ۵۰,۴۸۵,۰۴۳,۶۲۲,۲۴۶
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۴۲,۴۷۸ ۱,۰۴۰,۵۳۹ ۰ ۱۱۸,۰۵۳ ۱۸۷,۳۷۳,۰۸۸ ۱۱۵,۰۶۳ ۱۴۳,۰۰۲,۶۶۸ ۴۸,۴۷۶,۱۲۴ ۵۰,۴۴۱,۲۸۲,۵۵۰,۷۸۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۴۲,۱۷۳ ۱,۰۴۰,۲۳۸ ۰ ۱۱۹,۲۶۱ ۱۸۷,۲۵۵,۰۳۵ ۸۰,۴۲۴ ۱۴۲,۸۸۷,۶۰۵ ۴۸,۴۷۳,۱۳۴ ۵۰,۴۲۳,۵۷۶,۱۰۳,۰۴۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۳۷,۵۰۳ ۱,۰۳۵,۶۱۴ ۰ ۲۸۳,۱۴۸ ۱۸۷,۱۳۵,۷۷۴ ۲۰۱,۵۴۷ ۱۴۲,۸۰۷,۱۸۱ ۴۸,۴۳۴,۲۹۷ ۵۰,۱۵۹,۲۱۸,۴۶۰,۵۱۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۳۲,۵۴۱ ۱,۰۳۰,۶۸۹ ۰ ۰ ۱۸۶,۸۵۲,۶۲۶ ۰ ۱۴۲,۶۰۵,۶۳۴ ۴۸,۳۵۲,۶۹۶ ۴۹,۸۳۶,۵۹۸,۷۶۶,۹۳۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۳۱,۵۰۸ ۱,۰۲۹,۶۷۸ ۰ ۰ ۱۸۶,۸۵۲,۶۲۶ ۰ ۱۴۲,۶۰۵,۶۳۴ ۴۸,۳۵۲,۶۹۶ ۴۹,۷۸۷,۷۲۲,۴۲۰,۳۲۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۳۱,۰۷۶ ۱,۰۲۹,۲۴۵ ۰ ۹۹,۰۳۹ ۱۸۶,۸۵۲,۶۲۶ ۱۳۶,۷۴۸ ۱۴۲,۶۰۵,۶۳۴ ۴۸,۳۵۲,۶۹۶ ۴۹,۷۶۶,۷۹۳,۰۴۷,۰۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۳۰,۶۳۷ ۱,۰۲۸,۸۰۹ ۰ ۱۵۷,۱۲۰ ۱۸۶,۷۵۳,۵۸۷ ۱۳۳,۹۱۳ ۱۴۲,۴۶۸,۸۸۶ ۴۸,۳۹۰,۴۰۵ ۴۹,۷۸۴,۴۶۰,۴۶۲,۴۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۳۰,۳۱۴ ۱,۰۲۸,۴۶۶ ۰ ۶۵,۸۷۷ ۱۸۶,۵۹۶,۴۶۷ ۹۳,۶۴۱ ۱۴۲,۳۳۴,۹۷۳ ۴۸,۳۶۷,۱۹۸ ۴۹,۷۴۴,۰۳۷,۱۳۳,۲۸۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۲۹,۷۲۲ ۱,۰۲۷,۸۴۸ ۰ ۱۲۹,۲۰۸ ۱۸۶,۵۳۰,۵۹۰ ۶۴۲,۲۳۴ ۱۴۲,۲۴۱,۳۳۲ ۴۸,۳۹۴,۹۶۲ ۴۹,۷۴۲,۶۴۷,۵۸۸,۰۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۲۹,۲۶۳ ۱,۰۲۷,۴۰۸ ۰ ۲۲۰,۷۱۶ ۱۸۶,۴۰۱,۳۸۲ ۲۷۵,۶۱۸ ۱۴۱,۵۹۹,۰۹۸ ۴۸,۹۰۷,۹۸۸ ۵۰,۲۴۸,۴۷۰,۲۴۰,۸۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۲۸,۴۸۶ ۱,۰۲۶,۶۴۷ ۰ ۰ ۱۸۶,۱۸۰,۶۶۶ ۰ ۱۴۱,۳۲۳,۴۸۰ ۴۸,۹۶۲,۸۹۰ ۵۰,۲۶۷,۶۰۰,۵۰۴,۷۵۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۰۳۲,۵۰۰ ۱,۰۳۰,۶۰۰ ۰ ۰ ۱۸۶,۱۸۰,۶۶۶ ۰ ۱۴۱,۳۲۳,۴۸۰ ۴۸,۹۶۲,۸۹۰ ۵۰,۴۶۱,۱۴۷,۵۶۳,۰۹۸