صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۹۱۹,۶۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۸۰,۳۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۴۱۴,۱۰۵,۲۸۶,۰۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۵۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۵۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۳,۷۶۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
درآمد ثابت اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱,۰۳۲,۵۶۲ ۱,۰۳۰,۵۴۹ ۷۳,۲۱۲ ۰ ۱۷۴,۲۵۳,۴۸۰ ۰ ۱۲۹,۱۳۴,۴۰۰ ۴۸,۹۱۹,۶۵۸ ۵۰,۴۱۴,۱۰۵,۲۸۶,۰۸۸
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱,۰۳۲,۱۴۴ ۱,۰۳۰,۱۳۱ ۷۳,۲۱۲ ۹۰,۸۳۳ ۱۷۴,۲۵۳,۴۸۰ ۱۱۳,۳۷۵ ۱۲۹,۱۳۴,۴۰۰ ۴۸,۹۱۹,۶۵۸ ۵۰,۳۹۳,۶۶۷,۴۵۵,۲۷۵
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱,۰۳۱,۷۲۲ ۱,۰۲۹,۷۱۰ ۷۳,۱۷۹ ۷۹,۲۴۲ ۱۷۴,۱۶۲,۶۴۷ ۱۰۸,۳۴۷ ۱۲۹,۰۲۱,۰۲۵ ۴۸,۹۴۲,۲۰۰ ۵۰,۳۹۶,۲۸۹,۹۵۱,۳۹۲
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۰۳۲,۲۷۷ ۱,۰۳۰,۲۳۸ ۷۶,۹۸۰ ۸۱,۱۸۷ ۱۷۴,۰۸۳,۴۰۵ ۶۱,۷۴۳ ۱۲۸,۹۱۲,۶۷۸ ۴۸,۹۷۱,۳۰۵ ۵۰,۴۵۲,۰۸۴,۸۲۷,۵۴۴
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۰۳۲,۳۰۳ ۱,۰۳۰,۲۵۳ ۷۶,۰۵۶ ۱۷۴,۵۲۳ ۱۷۴,۰۰۲,۲۱۸ ۱۰۹,۴۵۸ ۱۲۸,۸۵۰,۹۳۵ ۴۸,۹۵۱,۸۶۱ ۵۰,۴۳۲,۸۲۴,۳۸۴,۶۰۹
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۰۲۹,۹۱۹ ۱,۰۲۷,۸۸۹ ۷۱,۷۰۶ ۲۲۳,۹۷۳ ۱۷۳,۸۲۷,۶۹۵ ۱۸۷,۱۵۴ ۱۲۸,۷۴۱,۴۷۷ ۴۸,۸۸۶,۷۹۶ ۵۰,۲۵۰,۱۷۷,۷۲۹,۰۴۲
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۲۹,۶۳۱ ۱,۰۲۷,۵۹۵ ۷۴,۹۴۵ ۰ ۱۷۳,۶۰۳,۷۲۲ ۰ ۱۲۸,۵۵۴,۳۲۳ ۴۸,۸۴۹,۹۷۷ ۵۰,۱۹۷,۹۹۴,۷۳۱,۸۰۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۲۸,۲۳۳ ۱,۰۲۶,۲۱۶ ۷۴,۶۴۰ ۰ ۱۷۳,۶۰۳,۷۲۲ ۰ ۱۲۸,۵۵۴,۳۲۳ ۴۸,۸۴۹,۹۷۷ ۵۰,۱۳۰,۶۳۸,۶۲۴,۴۹۸
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۲۷,۸۱۶ ۱,۰۲۵,۷۹۹ ۷۴,۶۴۰ ۱۳۷,۸۸۷ ۱۷۳,۶۰۳,۷۲۲ ۷۶,۰۱۱ ۱۲۸,۵۵۴,۳۲۳ ۴۸,۸۴۹,۹۷۷ ۵۰,۱۱۰,۲۷۱,۱۰۲,۸۷۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۲۷,۳۹۷ ۱,۰۲۵,۳۷۷ ۷۴,۷۳۴ ۰ ۱۷۳,۴۶۵,۸۳۵ ۰ ۱۲۸,۴۷۸,۳۱۲ ۴۸,۷۸۸,۱۰۱ ۵۰,۰۲۶,۲۱۱,۷۶۱,۶۳۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۲۵,۹۷۵ ۱,۰۲۳,۹۷۱ ۷۴,۵۰۰ ۰ ۱۷۳,۴۶۵,۸۳۵ ۰ ۱۲۸,۴۷۸,۳۱۲ ۴۸,۷۸۸,۱۰۱ ۴۹,۹۵۷,۶۰۲,۰۴۷,۳۸۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۲۵,۵۵۸ ۱,۰۲۳,۵۵۴ ۷۴,۵۰۱ ۱۸۵,۴۱۵ ۱۷۳,۴۶۵,۸۳۵ ۸۲,۶۵۰ ۱۲۸,۴۷۸,۳۱۲ ۴۸,۷۸۸,۱۰۱ ۴۹,۹۳۷,۲۷۶,۵۳۹,۲۹۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۲۵,۱۳۸ ۱,۰۲۳,۱۳۰ ۷۴,۶۵۸ ۲۵۴,۳۲۵ ۱۷۳,۲۸۰,۴۲۰ ۲۶۲,۱۵۹ ۱۲۸,۳۹۵,۶۶۲ ۴۸,۶۸۵,۳۳۶ ۴۹,۸۱۱,۴۳۹,۳۷۶,۰۴۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۲۵,۱۵۳ ۱,۰۲۳,۱۵۰ ۷۳,۹۹۱ ۰ ۱۷۳,۰۲۶,۰۹۵ ۰ ۱۲۸,۱۳۳,۵۰۳ ۴۸,۶۹۳,۱۷۰ ۴۹,۸۲۰,۴۲۸,۹۱۷,۵۷۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۲۳,۱۹۵ ۱,۰۲۱,۲۱۴ ۶۹,۱۹۲ ۰ ۱۷۳,۰۲۶,۰۹۵ ۰ ۱۲۸,۱۳۳,۵۰۳ ۴۸,۶۹۳,۱۷۰ ۴۹,۷۲۶,۱۲۳,۶۸۳,۲۳۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۰۲۲,۷۸۰ ۱,۰۲۰,۷۹۸ ۶۹,۱۹۳ ۱۵۸,۷۹۲ ۱۷۳,۰۲۶,۰۹۵ ۸۱,۶۳۳ ۱۲۸,۱۳۳,۵۰۳ ۴۸,۶۹۳,۱۷۰ ۴۹,۷۰۵,۸۹۸,۷۳۱,۰۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۰۲۲,۳۵۵ ۱,۰۲۰,۳۷۰ ۶۹,۳۰۳ ۱۸۹,۵۱۹ ۱۷۲,۸۶۷,۳۰۳ ۱۰۶,۷۰۴ ۱۲۸,۰۵۱,۸۷۰ ۴۸,۶۱۶,۰۱۱ ۴۹,۶۰۶,۳۲۶,۳۰۶,۷۲۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۰۲۱,۲۱۰ ۱,۰۱۹,۲۳۳ ۶۵,۹۶۸ ۲۸۴,۸۱۲ ۱۷۲,۶۷۷,۷۸۴ ۰ ۱۲۷,۹۴۵,۱۶۶ ۴۸,۵۳۳,۱۹۶ ۴۹,۴۶۶,۶۱۶,۱۰۹,۲۸۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۰۲۰,۱۸۸ ۱,۰۱۸,۲۰۴ ۶۶,۶۶۵ ۲۱۲,۸۹۹ ۱۷۲,۳۹۲,۹۷۲ ۸۸,۶۵۳ ۱۲۷,۹۴۵,۱۶۶ ۴۸,۲۴۸,۳۸۴ ۴۹,۱۲۶,۶۸۴,۷۷۷,۸۲۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۰۲۲,۸۴۵ ۱,۰۲۰,۸۵۷ ۶۷,۶۱۱ ۲۸۱,۱۷۲ ۱۷۲,۱۸۰,۰۷۳ ۱۱۶,۷۵۱ ۱۲۷,۸۵۶,۵۱۳ ۴۸,۱۲۴,۱۳۸ ۴۹,۱۲۷,۸۷۸,۶۱۴,۲۰۲