صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۷۳۵,۸۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۲۶۴,۱۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۰۸۲,۹۴۴,۸۹۳,۷۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۲,۳۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۰,۱۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۰,۱۱۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
درآمد ثابت اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۷۲,۳۱۹ ۱,۰۷۰,۱۱۷ ۰ ۹۰,۷۹۳ ۱۹۹,۶۰۹,۵۰۷ ۸۴,۳۸۶ ۱۵۱,۸۷۳,۶۵۰ ۴۷,۷۳۵,۸۵۷ ۵۱,۰۸۲,۹۴۴,۸۹۳,۷۱۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۶۹,۲۲۰ ۱,۰۶۷,۰۷۲ ۰ ۰ ۱۹۹,۵۱۸,۷۱۴ ۰ ۱۵۱,۷۸۹,۲۶۴ ۴۷,۷۲۹,۴۵۰ ۵۰,۹۳۰,۷۶۴,۴۸۸,۶۳۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۶۵,۹۷۶ ۱,۰۶۳,۸۶۷ ۰ ۰ ۱۹۹,۵۱۸,۷۱۴ ۰ ۱۵۱,۷۸۹,۲۶۴ ۴۷,۷۲۹,۴۵۰ ۵۰,۷۷۷,۷۹۹,۲۶۵,۰۶۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۶۵,۵۴۰ ۱,۰۶۳,۴۳۱ ۰ ۱۹۲,۴۴۴ ۱۹۹,۵۱۸,۷۱۴ ۳۳,۱۹۹ ۱۵۱,۷۸۹,۲۶۴ ۴۷,۷۲۹,۴۵۰ ۵۰,۷۵۶,۹۹۴,۵۳۸,۰۱۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۶۵,۰۸۱ ۱,۰۶۲,۹۶۴ ۰ ۷۷۶,۹۶۵ ۱۹۹,۳۲۶,۲۷۰ ۱۴۶,۳۷۹ ۱۵۱,۷۵۶,۰۶۵ ۴۷,۵۷۰,۲۰۵ ۵۰,۵۶۵,۴۳۶,۱۲۷,۶۵۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۶۳,۵۰۶ ۱,۰۶۱,۳۹۹ ۰ ۰ ۱۹۸,۵۴۹,۳۰۵ ۰ ۱۵۱,۶۰۹,۶۸۶ ۴۶,۹۳۹,۶۱۹ ۴۹,۸۲۱,۶۵۷,۵۰۹,۶۸۶
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۶۳,۹۵۶ ۱,۰۶۱,۸۴۶ ۰ ۰ ۱۹۸,۵۴۹,۳۰۵ ۰ ۱۵۱,۶۰۹,۶۸۶ ۴۶,۹۳۹,۶۱۹ ۴۹,۸۴۲,۶۳۷,۷۱۱,۵۹۳
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۶۳,۵۲۴ ۱,۰۶۱,۴۱۴ ۰ ۰ ۱۹۸,۵۴۹,۳۰۵ ۰ ۱۵۱,۶۰۹,۶۸۶ ۴۶,۹۳۹,۶۱۹ ۴۹,۸۲۲,۳۵۹,۲۲۵,۹۹۳
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۶۳,۰۹۲ ۱,۰۶۰,۹۸۲ ۰ ۰ ۱۹۸,۵۴۹,۳۰۵ ۰ ۱۵۱,۶۰۹,۶۸۶ ۴۶,۹۳۹,۶۱۹ ۴۹,۸۰۲,۰۹۹,۶۷۵,۲۹۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۶۲,۶۷۰ ۱,۰۶۰,۵۶۰ ۰ ۰ ۱۹۸,۵۴۹,۳۰۵ ۰ ۱۵۱,۶۰۹,۶۸۶ ۴۶,۹۳۹,۶۱۹ ۴۹,۷۸۲,۲۸۰,۵۰۹,۲۹۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۶۲,۵۳۳ ۱,۰۶۰,۴۲۲ ۰ ۱۲۹,۵۴۳ ۱۹۸,۵۴۹,۳۰۵ ۹,۶۸۲ ۱۵۱,۶۰۹,۶۸۶ ۴۶,۹۳۹,۶۱۹ ۴۹,۷۷۵,۸۲۲,۹۳۶,۷۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۶۲,۰۷۲ ۱,۰۵۹,۹۵۶ ۰ ۷۰۷,۲۱۲ ۱۹۸,۴۱۹,۷۶۲ ۶۸,۰۱۸ ۱۵۱,۶۰۰,۰۰۴ ۴۶,۸۱۹,۷۵۸ ۴۹,۶۲۶,۸۸۵,۸۷۷,۷۸۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۵۷,۹۲۰ ۱,۰۵۵,۸۱۹ ۰ ۳۸۱,۴۸۳ ۱۹۷,۷۱۲,۵۵۰ ۹۷,۷۲۵ ۱۵۱,۵۳۱,۹۸۶ ۴۶,۱۸۰,۵۶۴ ۴۸,۷۵۸,۳۳۳,۰۹۶,۱۵۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۰۵۷,۰۵۹ ۱,۰۵۴,۹۶۵ ۰ ۸۷۵,۰۲۷ ۱۹۷,۳۳۱,۰۶۷ ۹۶,۹۴۳ ۱۵۱,۴۳۴,۲۶۱ ۴۵,۸۹۶,۸۰۶ ۴۸,۴۱۹,۵۴۰,۸۹۱,۷۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۶۶,۷۳۸ ۱,۰۶۴,۶۵۸ ۰ ۷۶۰,۳۵۶ ۱۹۶,۴۵۶,۰۴۰ ۱۹۷,۱۹۲ ۱۵۱,۳۳۷,۳۱۸ ۴۵,۱۱۸,۷۲۲ ۴۸,۰۳۵,۹۸۶,۸۱۸,۷۶۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۵۳,۰۳۹ ۱,۰۵۰,۹۵۹ ۰ ۷۶۰,۳۵۶ ۱۹۶,۴۵۶,۰۴۰ ۱۹۷,۱۹۲ ۱۵۱,۳۳۷,۳۱۸ ۴۵,۱۱۸,۷۲۲ ۴۷,۴۱۷,۹۰۵,۴۴۶,۰۸۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۰۶۶,۷۴۷ ۱,۰۶۴,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۹۵,۶۹۵,۶۸۴ ۰ ۱۵۱,۱۴۰,۱۲۶ ۴۴,۵۵۵,۵۵۸ ۴۷,۴۳۴,۹۵۴,۷۵۶,۵۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۰۶۸,۳۰۷ ۱,۰۶۶,۱۰۵ ۰ ۰ ۱۹۵,۶۹۵,۶۸۴ ۰ ۱۵۱,۱۴۰,۱۲۶ ۴۴,۵۵۵,۵۵۸ ۴۷,۵۰۰,۹۲۱,۹۷۳,۵۳۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۰۶۷,۸۶۶ ۱,۰۶۵,۶۶۵ ۰ ۲۴۹,۶۱۸ ۱۹۵,۶۹۵,۶۸۴ ۹۹,۸۹۷ ۱۵۱,۱۴۰,۱۲۶ ۴۴,۵۵۵,۵۵۸ ۴۷,۴۸۱,۲۸۰,۳۶۰,۳۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۰۶۷,۴۴۲ ۱,۰۶۵,۲۳۳ ۰ ۷۹۴,۲۴۳ ۱۹۵,۴۴۶,۰۶۶ ۲۰۱,۶۱۱ ۱۵۱,۰۴۰,۲۲۹ ۴۴,۴۰۵,۸۳۷ ۴۷,۳۰۲,۵۴۵,۳۰۹,۶۰۷