صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۴۱۹,۶۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۰,۳۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۲,۳۵۵,۷۹۷,۸۳۲,۲۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۹,۴۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۸,۵۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۸,۵۵۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۲۳۹,۴۴۶ ۱,۲۳۸,۵۵۲ ۰ ۳۱,۶۷۵ ۲۳۲,۱۸۸,۸۹۹ ۱۶۸,۹۸۴ ۱۷۳,۷۶۹,۲۵۰ ۵۸,۴۱۹,۶۴۹ ۷۲,۳۵۵,۷۹۷,۸۳۲,۲۱۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۲۴۲,۰۲۳ ۱,۲۴۱,۱۰۶ ۰ ۱۶۲,۱۴۴ ۲۳۲,۱۵۷,۲۲۴ ۲۵۳,۸۶۸ ۱۷۳,۶۰۰,۲۶۶ ۵۸,۵۵۶,۹۵۸ ۷۲,۶۷۵,۴۲۰,۹۶۴,۳۱۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۲۳۵,۷۱۵ ۱,۲۳۴,۸۲۵ ۰ ۰ ۲۳۱,۹۹۵,۰۸۰ ۰ ۱۷۳,۳۴۶,۳۹۸ ۵۸,۶۴۸,۶۸۲ ۷۲,۴۲۰,۸۳۹,۶۲۸,۸۰۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۲۳۲,۹۳۴ ۱,۲۳۲,۰۴۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۹۹۵,۰۸۰ ۰ ۱۷۳,۳۴۶,۳۹۸ ۵۸,۶۴۸,۶۸۲ ۷۲,۲۵۷,۸۷۱,۳۷۲,۹۹۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۲۳۲,۵۱۰ ۱,۲۳۱,۶۲۳ ۰ ۰ ۲۳۱,۹۹۵,۰۸۰ ۰ ۱۷۳,۳۴۶,۳۹۸ ۵۸,۶۴۸,۶۸۲ ۷۲,۲۳۳,۰۴۵,۰۳۰,۴۲۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۲۳۲,۰۸۷ ۱,۲۳۱,۱۹۹ ۰ ۳۵,۳۴۶ ۲۳۱,۹۹۵,۰۸۰ ۷۳,۰۵۵ ۱۷۳,۳۴۶,۳۹۸ ۵۸,۶۴۸,۶۸۲ ۷۲,۲۰۸,۲۲۱,۱۸۸,۱۳۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۲۳۱,۶۱۱ ۱,۲۳۰,۷۲۴ ۰ ۱۳,۱۴۹ ۲۳۱,۹۵۹,۷۳۴ ۹۸,۵۲۵ ۱۷۳,۲۷۳,۳۴۳ ۵۸,۶۸۶,۳۹۱ ۷۲,۲۲۶,۷۳۲,۰۸۱,۳۹۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۲۳۱,۶۴۶ ۱,۲۳۰,۷۶۶ ۰ ۸۰,۰۳۰ ۲۳۱,۹۴۶,۵۸۵ ۴۰۸,۶۵۷ ۱۷۳,۱۷۴,۸۱۸ ۵۸,۷۷۱,۷۶۷ ۷۲,۳۳۴,۲۸۹,۱۶۴,۲۹۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۲۳۱,۵۱۵ ۱,۲۳۰,۶۳۵ ۰ ۷,۷۴۰ ۲۳۱,۸۶۶,۵۵۵ ۱۸۲,۲۱۲ ۱۷۲,۷۶۶,۱۶۱ ۵۹,۱۰۰,۳۹۴ ۷۲,۷۳۱,۰۳۰,۹۰۹,۷۹۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۲۳۲,۵۴۸ ۱,۲۳۱,۶۲۱ ۰ ۱۶,۵۳۹ ۲۳۱,۸۵۸,۸۱۵ ۴۹۱,۸۱۵ ۱۷۲,۵۸۳,۹۴۹ ۵۹,۲۷۴,۸۶۶ ۷۳,۰۰۴,۱۶۱,۷۲۸,۰۵۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۲۳۰,۵۸۵ ۱,۲۲۹,۶۶۸ ۰ ۰ ۲۳۱,۸۴۲,۲۷۶ ۰ ۱۷۲,۰۹۲,۱۳۴ ۵۹,۷۵۰,۱۴۲ ۷۳,۴۷۲,۸۵۷,۳۶۳,۳۷۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۲۲۷,۶۳۸ ۱,۲۲۶,۷۳۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۸۴۲,۲۷۶ ۰ ۱۷۲,۰۹۲,۱۳۴ ۵۹,۷۵۰,۱۴۲ ۷۳,۲۹۷,۶۵۰,۱۳۱,۴۰۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۲۲۷,۲۲۸ ۱,۲۲۶,۳۲۶ ۰ ۴۵,۶۷۰ ۲۳۱,۸۴۲,۲۷۶ ۱۷۴,۳۵۷ ۱۷۲,۰۹۲,۱۳۴ ۵۹,۷۵۰,۱۴۲ ۷۳,۲۷۳,۱۶۴,۷۲۹,۶۱۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۲۲۶,۸۱۶ ۱,۲۲۵,۹۱۶ ۰ ۱۰۶,۴۰۶ ۲۳۱,۷۹۶,۶۰۶ ۱۸۴,۹۰۰ ۱۷۱,۹۱۷,۷۷۷ ۵۹,۸۷۸,۸۲۹ ۷۳,۴۰۶,۴۱۷,۷۵۸,۳۴۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۲۲۶,۴۱۳ ۱,۲۲۵,۵۱۴ ۰ ۴۴۴,۲۷۳ ۲۳۱,۶۹۰,۲۰۰ ۱۸۰,۷۴۱ ۱۷۱,۷۳۲,۸۷۷ ۵۹,۹۵۷,۳۲۳ ۷۳,۴۷۸,۵۱۵,۰۳۴,۳۳۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۲۲۴,۷۹۲ ۱,۲۲۳,۸۷۶ ۰ ۳۴۶,۹۳۹ ۲۳۱,۲۴۵,۹۲۷ ۲۶۴,۶۹۸ ۱۷۱,۵۵۲,۱۳۶ ۵۹,۶۹۳,۷۹۱ ۷۳,۰۵۷,۷۷۰,۵۶۷,۱۳۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۲۲۳,۶۸۹ ۱,۲۲۲,۷۷۰ ۰ ۸۵۶,۰۴۹ ۲۳۰,۸۹۸,۹۸۸ ۵۸۲,۴۸۷ ۱۷۱,۲۸۷,۴۳۸ ۵۹,۶۱۱,۵۵۰ ۷۲,۸۹۱,۲۳۴,۲۲۵,۰۸۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۲۲۳,۴۷۱ ۱,۲۲۲,۵۴۱ ۰ ۰ ۲۳۰,۰۴۲,۹۳۹ ۰ ۱۷۰,۷۰۴,۹۵۱ ۵۹,۳۳۷,۹۸۸ ۷۲,۵۴۳,۰۹۸,۲۱۸,۷۷۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۲۲۰,۰۴۲ ۱,۲۱۹,۱۱۵ ۰ ۰ ۲۳۰,۰۴۲,۹۳۹ ۰ ۱۷۰,۷۰۴,۹۵۱ ۵۹,۳۳۷,۹۸۸ ۷۲,۳۳۹,۸۲۹,۸۹۰,۰۷۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۲۱۹,۶۳۲ ۱,۲۱۸,۷۰۶ ۰ ۴۹۲,۴۷۹ ۲۳۰,۰۴۲,۹۳۹ ۲۱۳,۴۸۱ ۱۷۰,۷۰۴,۹۵۱ ۵۹,۳۳۷,۹۸۸ ۷۲,۳۱۵,۵۳۵,۷۸۲,۲۱۷