صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۴۹۷,۷۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۲,۲۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰,۸۸۷,۱۶۷,۶۴۴,۷۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۹,۵۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۰۷۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
درآمد ثابت اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۲۹,۵۹۸ ۱,۰۲۸,۰۷۰ ۰ ۲۴,۰۶۵ ۱۷۷,۵۸۲,۰۰۶ ۹۹,۱۱۰ ۱۳۲,۰۱۵,۹۱۶ ۴۹,۴۹۷,۷۸۷ ۵۰,۸۸۷,۱۶۷,۶۴۴,۷۴۱
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۲۹,۵۷۶ ۱,۰۲۸,۰۰۴ ۰ ۲۴,۹۳۶ ۱۷۷,۵۵۷,۹۴۱ ۳۵,۳۰۸ ۱۳۱,۹۱۶,۸۰۶ ۴۹,۵۷۲,۸۳۲ ۵۰,۹۶۱,۰۵۶,۲۰۰,۱۱۵
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۲۹,۹۵۹ ۱,۰۲۸,۳۷۰ ۰ ۳۳,۰۴۸ ۱۷۷,۵۳۳,۰۰۵ ۱۴۵,۴۰۲ ۱۳۱,۸۸۱,۴۹۸ ۴۹,۵۸۳,۲۰۴ ۵۰,۹۸۹,۸۸۰,۸۶۷,۱۰۵
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۲۸,۱۸۷ ۱,۰۲۶,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۷۷,۴۹۹,۹۵۷ ۰ ۱۳۱,۷۳۶,۰۹۶ ۴۹,۶۹۵,۵۵۸ ۵۱,۰۱۸,۳۸۹,۵۰۵,۳۴۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۲۵,۳۰۰ ۱,۰۲۳,۷۶۹ ۰ ۰ ۱۷۷,۴۹۹,۹۵۷ ۰ ۱۳۱,۷۳۶,۰۹۶ ۴۹,۶۹۵,۵۵۸ ۵۰,۸۷۶,۷۷۳,۴۶۵,۹۲۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۲۴,۸۷۳ ۱,۰۲۳,۳۴۱ ۰ ۳۶,۶۳۰ ۱۷۷,۴۹۹,۹۵۷ ۳۷,۳۹۰ ۱۳۱,۷۳۶,۰۹۶ ۴۹,۶۹۵,۵۵۸ ۵۰,۸۵۵,۵۲۶,۱۲۲,۷۷۴
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۲۴,۴۳۳ ۱,۰۲۲,۹۰۲ ۰ ۸۶,۲۶۵ ۱۷۷,۴۶۳,۳۲۷ ۱۲۸,۳۵۲ ۱۳۱,۶۹۸,۷۰۶ ۴۹,۶۹۶,۳۱۸ ۵۰,۸۳۴,۴۷۷,۳۹۹,۵۷۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۲۴,۳۳۰ ۱,۰۲۲,۷۹۴ ۰ ۳۵۷,۷۳۸ ۱۷۷,۳۷۷,۰۶۲ ۱۰۱,۳۴۰ ۱۳۱,۵۷۰,۳۵۴ ۴۹,۷۳۸,۴۰۵ ۵۰,۸۷۲,۱۲۹,۵۸۳,۰۹۳
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۲۴,۷۹۷ ۱,۰۲۳,۲۴۴ ۰ ۱۷,۴۵۱ ۱۷۷,۰۱۹,۳۲۴ ۱۱۵,۵۶۵ ۱۳۱,۴۶۹,۰۱۴ ۴۹,۴۸۲,۰۰۷ ۵۰,۶۳۲,۱۵۱,۸۸۶,۲۳۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۲۴,۰۲۵ ۱,۰۲۲,۴۸۴ ۰ ۲۷,۷۸۳ ۱۷۷,۰۰۱,۸۷۳ ۱۹۸,۴۹۰ ۱۳۱,۳۵۳,۴۴۹ ۴۹,۵۸۰,۱۲۱ ۵۰,۶۹۴,۸۷۴,۵۴۲,۳۶۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۲۵,۱۶۰ ۱,۰۲۳,۶۰۲ ۰ ۰ ۱۷۶,۹۷۴,۰۹۰ ۰ ۱۳۱,۱۵۴,۹۵۹ ۴۹,۷۵۰,۸۲۸ ۵۰,۹۲۵,۰۳۸,۰۳۸,۱۴۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۲۴,۴۵۶ ۱,۰۲۲,۸۸۶ ۰ ۰ ۱۷۶,۹۷۴,۰۹۰ ۰ ۱۳۱,۱۵۴,۹۵۹ ۴۹,۷۵۰,۸۲۸ ۵۰,۸۸۹,۴۲۵,۳۳۷,۱۸۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۲۴,۰۲۷ ۱,۰۲۲,۴۵۷ ۰ ۱۲,۷۴۷ ۱۷۶,۹۷۴,۰۹۰ ۷۸,۷۰۶ ۱۳۱,۱۵۴,۹۵۹ ۴۹,۷۵۰,۸۲۸ ۵۰,۸۶۸,۰۹۷,۸۲۶,۷۷۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۲۳,۵۹۶ ۱,۰۲۲,۰۲۹ ۰ ۱۷,۴۵۸ ۱۷۶,۹۶۱,۳۴۳ ۱۱۶,۶۰۸ ۱۳۱,۰۷۶,۲۵۳ ۴۹,۸۱۶,۷۸۷ ۵۰,۹۱۴,۱۸۸,۶۳۸,۴۰۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۲۵,۰۰۵ ۱,۰۲۳,۴۳۳ ۰ ۸۰,۲۴۹ ۱۷۶,۹۴۳,۸۸۵ ۱۲۰,۰۷۷ ۱۳۰,۹۵۹,۶۴۵ ۴۹,۹۱۵,۹۳۷ ۵۱,۰۸۵,۶۲۶,۷۴۲,۹۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱,۰۲۴,۲۶۹ ۱,۰۲۲,۶۹۳ ۰ ۳۵۲,۷۶۱ ۱۷۶,۸۶۳,۶۳۶ ۱۰۶,۰۲۶ ۱۳۰,۸۳۹,۵۶۸ ۴۹,۹۵۵,۷۶۵ ۵۱,۰۸۹,۴۲۱,۴۸۵,۹۰۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱,۰۲۲,۶۶۱ ۱,۰۲۱,۰۹۵ ۰ ۳۷۶,۴۷۴ ۱۷۶,۵۱۰,۸۷۵ ۱۹۸,۶۳۳ ۱۳۰,۷۳۳,۵۴۲ ۴۹,۷۰۹,۰۳۰ ۵۰,۷۵۷,۶۵۷,۶۱۸,۱۲۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱,۰۲۳,۳۶۲ ۱,۰۲۱,۷۷۸ ۰ ۰ ۱۷۶,۱۳۴,۴۰۱ ۰ ۱۳۰,۵۳۴,۹۰۹ ۴۹,۵۳۱,۱۸۹ ۵۰,۶۰۹,۹۰۲,۴۳۹,۴۷۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱,۰۲۲,۶۰۳ ۱,۰۲۰,۵۵۱ ۷۷,۰۷۳ ۰ ۱۷۶,۱۳۴,۴۰۱ ۰ ۱۳۰,۵۳۴,۹۰۹ ۴۹,۵۳۱,۱۸۹ ۵۰,۵۴۹,۱۰۹,۳۲۸,۷۱۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱,۰۲۲,۱۹۵ ۱,۰۲۰,۱۴۳ ۷۷,۰۷۲ ۴۱۳,۴۸۹ ۱۷۶,۱۳۴,۴۰۱ ۱۰۲,۰۶۹ ۱۳۰,۵۳۴,۹۰۹ ۴۹,۵۳۱,۱۸۹ ۵۰,۵۲۸,۸۹۳,۲۱۰,۱۴۷