صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۲۰۰,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۹,۳۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳,۰۷۰,۳۸۹,۷۹۵,۱۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۵,۳۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۴,۲۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۴,۲۷۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۲۳۵,۳۶۰ ۱,۲۳۴,۲۸۴ ۸- ۰ ۲۲۶,۷۹۰,۶۴۶ ۰ ۱۶۷,۵۹۰,۰۱۰ ۵۹,۲۰۰,۶۳۶ ۷۳,۰۷۰,۳۸۹,۷۹۵,۱۰۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۲۳۴,۹۵۲ ۱,۲۳۳,۸۷۶ ۷- ۲۰۰,۴۳۳ ۲۲۶,۷۹۰,۶۴۶ ۱۳۵,۴۵۰ ۱۶۷,۵۹۰,۰۱۰ ۵۹,۲۰۰,۶۳۶ ۷۳,۰۴۶,۲۵۴,۷۶۷,۰۴۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۲۳۴,۵۴۹ ۱,۲۳۳,۴۶۴ ۰ ۲۲۲,۲۱۲ ۲۲۶,۵۹۰,۲۱۳ ۱۴۶,۹۳۲ ۱۶۷,۴۵۴,۵۶۰ ۵۹,۱۳۵,۶۵۳ ۷۲,۹۴۱,۶۹۴,۹۰۹,۹۷۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۲۳۴,۸۲۰ ۱,۲۳۳,۶۹۳ ۰ ۵۵۹,۶۵۴ ۲۲۶,۳۶۸,۰۰۱ ۱۶۸,۶۱۸ ۱۶۷,۳۰۷,۶۲۸ ۵۹,۰۶۰,۳۷۳ ۷۲,۸۶۲,۳۵۱,۷۸۱,۵۱۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۲۳۲,۱۵۳ ۱,۲۳۱,۰۳۰ ۰ ۱۹۶,۱۸۷ ۲۲۵,۸۰۸,۳۴۷ ۲۹۴,۸۸۳ ۱۶۷,۱۳۹,۰۱۰ ۵۸,۶۶۹,۳۳۷ ۷۲,۲۲۳,۶۸۷,۹۴۲,۴۶۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۲۲۸,۰۴۹ ۱,۲۲۶,۹۰۹ ۰ ۳۲۲,۴۴۷ ۲۲۵,۶۱۲,۱۶۰ ۴۲۵,۱۹۸ ۱۶۶,۸۴۴,۱۲۷ ۵۸,۷۶۸,۰۳۳ ۷۲,۱۰۳,۰۵۱,۰۹۴,۷۹۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۲۲۵,۳۴۴ ۱,۲۲۴,۲۰۸ ۰ ۰ ۲۲۵,۲۸۹,۷۱۳ ۰ ۱۶۶,۴۱۸,۹۲۹ ۵۸,۸۷۰,۷۸۴ ۷۲,۰۷۰,۰۷۹,۰۴۱,۷۵۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۲۲۵,۲۱۰ ۱,۲۲۴,۰۷۸ ۰ ۰ ۲۲۵,۲۸۹,۷۱۳ ۰ ۱۶۶,۴۱۸,۹۲۹ ۵۸,۸۷۰,۷۸۴ ۷۲,۰۶۲,۴۴۶,۲۶۰,۸۹۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۲۲۴,۸۱۴ ۱,۲۲۳,۶۸۳ ۰ ۲۵۱,۹۰۵ ۲۲۵,۲۸۹,۷۱۳ ۱۶۹,۲۳۳ ۱۶۶,۴۱۸,۹۲۹ ۵۸,۸۷۰,۷۸۴ ۷۲,۰۳۹,۱۶۰,۴۹۳,۹۳۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۲۲۴,۳۲۰ ۱,۲۲۳,۱۸۷ ۰ ۵۴۹,۶۵۸ ۲۲۵,۰۳۷,۸۰۸ ۸۸۱,۳۵۴ ۱۶۶,۲۴۹,۶۹۶ ۵۸,۷۸۸,۱۱۲ ۷۱,۹۰۸,۸۲۸,۴۵۵,۹۳۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۲۲۰,۱۱۵ ۱,۲۱۹,۰۰۶ ۰ ۲۲۶,۱۶۷ ۲۲۴,۴۸۸,۱۵۰ ۱۳۶,۹۱۲ ۱۶۵,۳۶۸,۳۴۲ ۵۹,۱۱۹,۸۰۸ ۷۲,۰۶۷,۳۸۴,۶۳۶,۷۵۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۲۱۳,۲۶۲ ۱,۲۱۲,۱۸۱ ۰ ۴۲۷,۰۴۳ ۲۲۴,۲۶۱,۹۸۳ ۱۶۴,۳۵۰ ۱۶۵,۲۳۱,۴۳۰ ۵۹,۰۳۰,۵۵۳ ۷۱,۵۵۵,۷۰۴,۰۶۸,۰۲۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۲۱۴,۶۸۳ ۱,۲۱۳,۵۸۸ ۰ ۳۳۵,۶۴۷ ۲۲۳,۸۳۴,۹۴۰ ۳۵۶,۳۸۴ ۱۶۵,۰۶۷,۰۸۰ ۵۸,۷۶۷,۸۶۰ ۷۱,۳۱۹,۹۵۳,۱۵۱,۴۱۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۲۱۲,۹۲۲ ۱,۲۱۱,۷۹۴ ۰ ۰ ۲۲۳,۴۹۹,۲۹۳ ۰ ۱۶۴,۷۱۰,۶۹۶ ۵۸,۷۸۸,۵۹۷ ۷۱,۲۳۹,۶۷۲,۱۳۱,۵۰۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۲۰۹,۸۵۲ ۱,۲۰۸,۷۲۲ ۰ ۰ ۲۲۳,۴۹۹,۲۹۳ ۰ ۱۶۴,۷۱۰,۶۹۶ ۵۸,۷۸۸,۵۹۷ ۷۱,۰۵۹,۰۹۵,۳۱۳,۰۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۲۰۹,۴۷۶ ۱,۲۰۸,۳۴۶ ۰ ۲۳۹,۳۸۴ ۲۲۳,۴۹۹,۲۹۳ ۵۳۰,۶۹۰ ۱۶۴,۷۱۰,۶۹۶ ۵۸,۷۸۸,۵۹۷ ۷۱,۰۳۶,۹۷۴,۲۸۷,۴۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۲۰۹,۰۴۱ ۱,۲۰۷,۹۱۷ ۰ ۳۶۱,۶۰۶ ۲۲۳,۲۵۹,۹۰۹ ۲۹۱,۵۱۵ ۱۶۴,۱۸۰,۰۰۶ ۵۹,۰۷۹,۹۰۳ ۷۱,۳۶۳,۶۲۲,۸۶۷,۲۹۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۲۰۷,۰۷۱ ۱,۲۰۵,۹۱۷ ۰ ۱,۲۷۳,۰۲۸ ۲۲۲,۸۹۸,۳۰۳ ۴۶۴,۶۵۱ ۱۶۳,۸۸۸,۴۹۱ ۵۹,۰۰۹,۸۱۲ ۷۱,۱۶۰,۹۵۰,۹۵۶,۳۵۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۲۰۱,۹۰۱ ۱,۲۰۰,۷۱۶ ۰ ۱,۲۲۰,۹۲۶ ۲۲۱,۶۲۵,۲۷۵ ۴۰۸,۱۱۱ ۱۶۳,۴۲۳,۸۴۰ ۵۸,۲۰۱,۴۳۵ ۶۹,۸۸۳,۳۹۸,۹۳۵,۳۵۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۱۹۶,۷۱۱ ۱,۱۹۵,۴۷۹ ۰ ۲۰۶,۷۱۶ ۲۲۰,۴۰۴,۳۴۹ ۳۵۲,۹۰۹ ۱۶۳,۰۱۵,۷۲۹ ۵۷,۳۸۸,۶۲۰ ۶۸,۶۰۶,۹۰۹,۹۸۷,۰۰۱