اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 42,345,032
تعداد واحدهای باقی مانده: 7,654,968
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 42,406,122,901,120
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,513
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,443
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,401
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق: سبدگردان کاریزما
حسابرس: موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری: علیرضا کاوسی ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری بانک رفاه
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : صدور و ابطال به نرخ روز درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 1,003,513 1,001,443 5,958 435,170 152,040,407 400,250 113,395,513 42,345,032 42,406,122,901,120
  2 1398/02/02 1,004,033 1,001,961 6,105 0 151,605,237 462,519 112,995,263 42,310,112 42,393,072,785,878
  3 1398/02/01 1,002,395 1,000,327 6,023 147,685 151,605,237 0 112,532,744 42,772,631 42,786,632,335,479
  4 1398/01/31 1,018,845 1,016,790 6,023 0 151,457,552 388,309 112,532,744 42,624,946 43,340,606,755,112
  5 1398/01/31 1,002,074 1,000,000 6,078 0 151,457,552 388,309 112,532,744 42,624,946 42,624,933,911,772
  6 1398/01/30 1,018,601 1,016,556 4,840 0 151,457,552 0 111,756,126 43,013,255 43,725,370,922,558
  7 1398/01/29 1,018,128 1,016,084 4,874 58,974 151,457,552 0 111,756,126 43,013,255 43,705,084,112,473
  8 1398/01/28 1,017,677 1,015,635 4,903 51,635 151,398,578 111,761 111,756,126 42,954,281 43,625,881,549,330
  9 1398/01/27 1,017,102 1,015,054 4,983 134,069 151,346,943 176,333 111,644,365 43,014,407 43,661,939,880,776
  10 1398/01/26 1,017,686 1,015,626 6,129 108,483 151,212,874 122,573 111,468,032 43,056,671 43,729,479,205,972
  11 1398/01/25 1,016,370 1,014,334 5,387 125,737 151,104,391 140,250 111,345,459 43,070,761 43,688,142,407,602
  12 1398/01/24 1,016,130 1,014,107 3,357 0 150,978,654 287,484 111,205,209 43,085,274 43,693,072,594,106
  13 1398/01/23 1,016,392 1,014,363 1,052 0 150,978,654 0 110,917,725 43,372,758 43,995,725,881,614
  14 1398/01/22 1,015,925 1,013,897 1,085 123,109 150,978,654 0 110,917,725 43,372,758 43,975,500,893,651
  15 1398/01/21 1,015,429 1,013,401 1,119 116,054 150,855,545 120,489 110,917,725 43,249,649 43,829,227,598,768
  16 1398/01/20 1,015,351 1,013,336 977- 103,783 150,739,491 132,291 110,797,236 43,254,084 43,830,938,079,344
  17 1398/01/19 1,014,122 1,012,120 1,675- 705,941 150,635,708 179,050 110,664,945 43,282,592 43,807,197,574,720
  18 1398/01/18 1,013,610 1,011,580 1,637- 197,105 149,929,767 116,370 110,485,895 42,755,701 43,250,802,355,726
  19 1398/01/17 1,013,240 1,011,215 1,580- 0 149,732,662 262,065 110,369,525 42,674,966 43,153,546,288,461
  20 1398/01/16 1,010,768 1,008,755 1,552- 0 149,732,662 0 110,107,460 42,937,031 43,312,962,073,006