اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,826,847
تعداد واحدهای باقی مانده: 9,173,153
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 41,288,790,706,544
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,012,623
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,011,315
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,110
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مسعود زمانی شیشه گران ,نوشین ناصری ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/19 1,012,623 1,011,315 4,205- 348,371 129,688,905 162,956 92,336,332 40,826,847 41,288,790,706,544
  2 1397/09/18 1,011,938 1,010,626 3,675- 175,836 129,340,534 62,407 92,173,376 40,641,432 41,073,299,305,744
  3 1397/09/17 1,011,350 1,010,030 5,764- 0 129,164,698 0 92,110,969 40,528,003 40,934,511,309,828
  4 1397/09/16 1,010,562 1,009,242 5,702- 0 129,164,698 0 92,110,969 40,528,003 40,902,565,509,976
  5 1397/09/15 1,010,068 1,008,749 5,673- 228,250 129,164,698 66,875 92,110,969 40,528,003 40,882,584,084,370
  6 1397/09/14 1,009,583 1,008,259 5,667- 209,043 128,936,448 98,608 92,044,094 40,366,628 40,699,997,271,942
  7 1397/09/13 1,008,931 1,007,669 4,201- 230,478 128,727,405 87,093 91,945,486 40,256,193 40,564,923,295,104
  8 1397/09/12 1,008,353 1,007,088 3,823- 403,923 128,496,927 176,549 91,858,393 40,112,808 40,397,135,285,784
  9 1397/09/11 1,007,762 1,006,496 4,864- 229,857 128,093,004 46,776 91,681,844 39,885,434 40,144,513,761,919
  10 1397/09/10 1,007,021 1,005,765 5,587- 0 127,863,147 0 91,635,068 39,702,353 39,931,225,515,315
  11 1397/09/09 1,006,257 1,005,007 4,685- 0 127,863,147 0 91,635,068 39,702,353 39,901,129,896,498
  12 1397/09/08 1,005,762 1,004,512 4,648- 489,749 127,863,147 68,902 91,635,068 39,702,353 39,881,498,512,648
  13 1397/09/07 1,005,287 1,004,024 4,668- 294,927 127,373,398 187,794 91,566,166 39,281,506 39,439,588,298,957
  14 1397/09/06 1,004,722 1,003,456 3,788- 439,236 127,078,471 248,209 91,378,372 39,174,373 39,309,761,151,240
  15 1397/09/05 1,004,144 1,002,880 3,112- 0 126,639,235 0 91,130,163 38,983,346 39,095,604,408,899
  16 1397/09/04 1,003,465 1,002,200 1,851- 105,110 126,639,235 71,827 91,130,163 38,983,346 39,069,124,135,678
  17 1397/09/03 1,002,983 1,001,718 1,815- 0 126,534,125 0 91,058,336 38,950,063 39,016,989,091,551
  18 1397/09/02 1,002,262 1,001,003 78- 0 126,534,125 0 91,058,336 38,950,063 38,989,126,285,686
  19 1397/09/01 1,001,772 1,000,513 48- 100,747 126,534,125 52,364 91,058,336 38,950,063 38,970,053,695,060
  20 1397/08/30 1,019,406 1,018,146 11- 162,183 126,433,378 88,618 91,005,972 38,901,680 39,607,579,824,396