صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۰۸۸,۲۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۱۱,۷۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷,۱۵۴,۳۷۵,۶۹۷,۴۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۵۷,۲۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۵۶,۰۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۵۶,۰۷۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
درآمد ثابت اختصاصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۱۵۷,۲۵۳ ۱,۱۵۶,۰۷۴ ۰ ۰ ۲۱۷,۹۰۳,۱۸۹ ۰ ۱۵۹,۸۱۴,۹۰۸ ۵۸,۰۸۸,۲۸۱ ۶۷,۱۵۴,۳۷۵,۶۹۷,۴۶۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۱۶۲,۸۱۷ ۱,۱۶۱,۵۹۵ ۰ ۰ ۲۱۷,۹۰۳,۱۸۹ ۰ ۱۵۹,۸۱۴,۹۰۸ ۵۸,۰۸۸,۲۸۱ ۶۷,۴۷۵,۰۳۹,۰۰۸,۵۶۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۱۶۲,۳۴۵ ۱,۱۶۱,۱۲۳ ۰ ۹۲,۲۸۲ ۲۱۷,۹۰۳,۱۸۹ ۴۸۵,۷۸۶ ۱۵۹,۸۱۴,۹۰۸ ۵۸,۰۸۸,۲۸۱ ۶۷,۴۴۷,۶۳۰,۵۱۵,۰۶۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۱۶۱,۹۱۰ ۱,۱۶۰,۶۹۷ ۰ ۰ ۲۱۷,۸۱۰,۹۰۷ ۰ ۱۵۹,۳۲۹,۱۲۲ ۵۸,۴۸۱,۷۸۵ ۶۷,۸۷۹,۶۲۵,۵۲۸,۲۶۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۱۶۵,۱۹۰ ۱,۱۶۳,۹۴۴ ۰ ۰ ۲۱۷,۸۱۰,۹۰۷ ۰ ۱۵۹,۳۲۹,۱۲۲ ۵۸,۴۸۱,۷۸۵ ۶۸,۰۶۹,۴۹۴,۷۱۷,۳۳۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۱۶۴,۷۲۷ ۱,۱۶۳,۴۸۱ ۰ ۲۱,۹۵۱ ۲۱۷,۸۱۰,۹۰۷ ۱۷۳,۳۰۹ ۱۵۹,۳۲۹,۱۲۲ ۵۸,۴۸۱,۷۸۵ ۶۸,۰۴۲,۴۳۱,۹۳۷,۳۹۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۱۸۳,۹۳۵ ۱,۱۸۲,۶۹۱ ۰ ۱,۰۱۰,۲۶۱ ۲۱۷,۷۸۸,۹۵۶ ۲۱۹,۴۶۶ ۱۵۹,۱۵۵,۸۱۳ ۵۸,۶۳۳,۱۴۳ ۶۹,۳۴۴,۹۱۹,۵۸۴,۷۴۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۱۶۶,۹۹۵ ۱,۱۶۵,۷۵۱ ۰ ۱,۰۱۰,۲۶۱ ۲۱۷,۷۸۸,۹۵۶ ۲۱۹,۴۶۶ ۱۵۹,۱۵۵,۸۱۳ ۵۸,۶۳۳,۱۴۳ ۶۸,۳۵۱,۶۷۴,۱۴۲,۳۲۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۱۸۴,۹۶۷ ۱,۱۸۳,۶۹۱ ۰ ۲۲,۵۰۵ ۲۱۶,۷۷۸,۶۹۵ ۱۵۰,۲۱۸ ۱۵۸,۹۳۶,۳۴۷ ۵۷,۸۴۲,۳۴۸ ۶۸,۴۶۷,۴۸۴,۹۱۱,۳۶۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۱۸۱,۶۵۵ ۱,۱۸۰,۳۸۸ ۰ ۲۳,۴۹۴ ۲۱۶,۷۵۶,۱۹۰ ۳۰۴,۰۱۱ ۱۵۸,۷۸۶,۱۲۹ ۵۷,۹۷۰,۰۶۱ ۶۸,۴۲۷,۱۵۷,۱۹۳,۸۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۱۷۶,۹۲۵ ۱,۱۷۵,۶۹۹ ۰ ۳۸,۶۱۷ ۲۱۶,۷۳۲,۶۹۶ ۲۳۱,۳۹۱ ۱۵۸,۴۸۲,۱۱۸ ۵۸,۲۵۰,۵۷۸ ۶۸,۴۸۵,۱۵۰,۹۸۸,۳۳۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۱۷۸,۹۴۲ ۱,۱۷۷,۶۹۸ ۰ ۰ ۲۱۶,۶۹۴,۰۷۹ ۰ ۱۵۸,۲۵۰,۷۲۷ ۵۸,۴۴۳,۳۵۲ ۶۸,۸۲۸,۶۰۰,۶۰۵,۸۹۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۱۸۲,۸۵۰ ۱,۱۸۱,۵۷۲ ۰ ۰ ۲۱۶,۶۹۴,۰۷۹ ۰ ۱۵۸,۲۵۰,۷۲۷ ۵۸,۴۴۳,۳۵۲ ۶۹,۰۵۵,۰۰۶,۰۴۸,۵۲۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۱۸۲,۳۷۰ ۱,۱۸۱,۰۹۲ ۰ ۳۱,۸۱۰ ۲۱۶,۶۹۴,۰۷۹ ۱۶۷,۷۱۸ ۱۵۸,۲۵۰,۷۲۷ ۵۸,۴۴۳,۳۵۲ ۶۹,۰۲۶,۹۶۸,۶۹۲,۲۹۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۱۸۱,۹۲۱ ۱,۱۸۰,۶۴۶ ۰ ۲۹,۹۸۱ ۲۱۶,۶۶۲,۲۶۹ ۱۳۲,۶۵۰ ۱۵۸,۰۸۳,۰۰۹ ۵۸,۵۷۹,۲۶۰ ۶۹,۱۶۱,۳۹۱,۹۴۴,۹۸۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۱۸۱,۵۱۱ ۱,۱۸۰,۲۱۹ ۰ ۵۶,۷۵۱ ۲۱۶,۶۳۲,۲۸۸ ۱۶۰,۱۸۸ ۱۵۷,۹۵۰,۳۵۹ ۵۸,۶۸۱,۹۲۹ ۶۹,۲۵۷,۵۵۳,۰۸۲,۹۹۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۱۸۶,۵۸۹ ۱,۱۸۵,۲۳۸ ۰ ۱,۱۲۷,۰۳۰ ۲۱۶,۵۷۵,۵۳۷ ۲۴۷,۶۲۹ ۱۵۷,۷۹۰,۱۷۱ ۵۸,۷۸۵,۳۶۶ ۶۹,۶۷۴,۶۴۹,۱۳۳,۳۸۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱,۱۸۶,۹۲۶ ۱,۱۸۵,۴۵۲ ۰ ۷۵,۴۶۴ ۲۱۵,۴۴۸,۵۰۷ ۳۴۰,۷۹۳ ۱۵۷,۵۴۲,۵۴۲ ۵۷,۹۰۵,۹۶۵ ۶۸,۶۴۴,۷۲۳,۸۱۵,۲۸۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱,۱۸۱,۸۶۷ ۱,۱۸۰,۳۹۷ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۷۳,۰۴۳ ۰ ۱۵۷,۲۰۱,۷۴۹ ۵۸,۱۷۱,۲۹۴ ۶۸,۶۶۵,۲۰۰,۴۲۳,۲۲۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱,۱۷۳,۹۳۲ ۱,۱۷۲,۴۹۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۷۳,۰۴۳ ۰ ۱۵۷,۲۰۱,۷۴۹ ۵۸,۱۷۱,۲۹۴ ۶۸,۲۰۵,۷۵۸,۴۴۵,۳۰۸