صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۷۲۶,۰۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۷۳,۹۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹,۸۲۵,۱۱۱,۸۲۵,۹۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۲۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۵۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۵۵۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
درآمد ثابت اختصاصی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۲۴,۲۲۹ ۱,۰۲۲,۵۵۵ ۰ ۱۷۶,۵۳۷ ۱۷۹,۰۹۱,۰۲۰ ۲۷۲,۱۱۵ ۱۳۴,۴۵۹,۰۷۶ ۴۸,۷۲۶,۰۷۲ ۴۹,۸۲۵,۱۱۱,۸۲۵,۹۶۰
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۲۴,۴۱۷ ۱,۰۲۲,۷۳۱ ۰ ۰ ۱۷۸,۹۱۴,۴۸۳ ۰ ۱۳۴,۱۸۶,۹۶۱ ۴۸,۸۲۱,۶۵۰ ۴۹,۹۳۱,۴۱۴,۲۳۰,۲۷۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۲۲,۱۰۸ ۱,۰۲۰,۴۲۷ ۰ ۰ ۱۷۸,۹۱۴,۴۸۳ ۰ ۱۳۴,۱۸۶,۹۶۱ ۴۸,۸۲۱,۶۵۰ ۴۹,۸۱۸,۹۳۲,۳۳۴,۴۴۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۲۱,۶۷۸ ۱,۰۱۹,۹۹۶ ۰ ۰ ۱۷۸,۹۱۴,۴۸۳ ۰ ۱۳۴,۱۸۶,۹۶۱ ۴۸,۸۲۱,۶۵۰ ۴۹,۷۹۷,۹۰۶,۶۴۶,۱۱۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۲۱,۲۴۸ ۱,۰۱۹,۵۶۷ ۰ ۱۹۹,۱۴۳ ۱۷۸,۹۱۴,۴۸۳ ۱۸۶,۲۵۶ ۱۳۴,۱۸۶,۹۶۱ ۴۸,۸۲۱,۶۵۰ ۴۹,۷۷۶,۹۲۲,۳۷۵,۰۱۶
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۲۰,۸۱۲ ۱,۰۱۹,۱۳۰ ۰ ۱۰۶,۸۷۸ ۱۷۸,۷۱۵,۳۴۰ ۷۷,۹۳۲ ۱۳۴,۰۰۰,۷۰۵ ۴۸,۸۰۸,۷۶۳ ۴۹,۷۴۲,۴۸۸,۸۳۴,۲۷۱
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۲۱,۳۶۸ ۱,۰۱۹,۶۸۴ ۰ ۱۲۱,۰۴۲ ۱۷۸,۶۰۸,۴۶۲ ۷۱,۵۱۳ ۱۳۳,۹۲۲,۷۷۳ ۴۸,۷۷۹,۸۱۷ ۴۹,۷۳۹,۹۸۸,۱۸۵,۹۰۶
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۲۲,۰۹۳ ۱,۰۲۰,۳۹۰ ۰ ۱۹۰,۱۰۴ ۱۷۸,۴۸۷,۴۲۰ ۲۷۷,۹۴۵ ۱۳۳,۸۵۱,۲۶۰ ۴۸,۷۳۰,۲۸۸ ۴۹,۷۲۳,۹۱۱,۶۴۷,۴۳۶
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۲۱,۷۳۲ ۱,۰۲۰,۰۳۳ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۷,۳۱۶ ۰ ۱۳۳,۵۷۳,۳۱۵ ۴۸,۸۱۸,۱۲۹ ۴۹,۷۹۶,۰۸۰,۳۹۲,۵۵۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۲۰,۷۹۴ ۱,۰۱۹,۱۱۲ ۰ ۰ ۱۷۸,۲۹۷,۳۱۶ ۰ ۱۳۳,۵۷۳,۳۱۵ ۴۸,۸۱۸,۱۲۹ ۴۹,۷۵۱,۱۳۴,۶۹۸,۷۸۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۲۰,۳۶۷ ۱,۰۱۸,۶۸۵ ۰ ۱۵۱,۹۳۷ ۱۷۸,۲۹۷,۳۱۶ ۱۲۸,۸۹۹ ۱۳۳,۵۷۳,۳۱۵ ۴۸,۸۱۸,۱۲۹ ۴۹,۷۳۰,۲۹۷,۴۷۴,۹۴۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۱۹,۹۳۷ ۱,۰۱۸,۲۵۴ ۰ ۰ ۱۷۸,۱۴۵,۳۷۹ ۰ ۱۳۳,۴۴۴,۴۱۶ ۴۸,۷۹۵,۰۹۱ ۴۹,۶۸۵,۷۸۷,۵۷۹,۷۷۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۱۷,۸۶۹ ۱,۰۱۶,۲۰۶ ۰ ۱۸۸,۵۰۱ ۱۷۸,۱۴۵,۳۷۹ ۱۵۵,۶۹۰ ۱۳۳,۴۴۴,۴۱۶ ۴۸,۷۹۵,۰۹۱ ۴۹,۵۸۵,۸۸۷,۸۷۸,۹۵۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۱۷,۴۳۸ ۱,۰۱۵,۷۷۵ ۰ ۰ ۱۷۷,۹۵۶,۸۷۸ ۰ ۱۳۳,۲۸۸,۷۲۶ ۴۸,۷۶۲,۲۸۰ ۴۹,۵۳۱,۴۹۰,۲۲۸,۵۳۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱,۰۱۵,۶۷۶ ۱,۰۱۴,۰۲۹ ۰ ۹۹,۰۸۷ ۱۷۷,۹۵۶,۸۷۸ ۳۷۷,۴۵۰ ۱۳۳,۲۸۸,۷۲۶ ۴۸,۷۶۲,۲۸۰ ۴۹,۴۴۶,۳۷۸,۸۵۳,۹۲۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱,۰۱۵,۲۳۱ ۱,۰۱۳,۵۹۴ ۰ ۰ ۱۷۷,۸۵۷,۷۹۱ ۰ ۱۳۲,۹۱۱,۲۷۶ ۴۹,۰۴۰,۶۴۳ ۴۹,۷۰۷,۲۸۳,۱۵۳,۲۹۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱,۰۱۵,۱۱۹ ۱,۰۱۳,۴۷۸ ۰ ۰ ۱۷۷,۸۵۷,۷۹۱ ۰ ۱۳۲,۹۱۱,۲۷۶ ۴۹,۰۴۰,۶۴۳ ۴۹,۷۰۱,۶۳۴,۸۳۶,۶۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱,۰۱۴,۶۹۸ ۱,۰۱۳,۰۵۷ ۰ ۲۲,۱۲۲ ۱۷۷,۸۵۷,۷۹۱ ۱۶۰,۸۴۵ ۱۳۲,۹۱۱,۲۷۶ ۴۹,۰۴۰,۶۴۳ ۴۹,۶۸۰,۹۷۵,۵۵۳,۲۳۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱,۰۱۴,۲۸۰ ۱,۰۱۲,۶۴۴ ۰ ۹۱,۲۲۶ ۱۷۷,۸۳۵,۶۶۹ ۷۸,۰۶۱ ۱۳۲,۷۵۰,۴۳۱ ۴۹,۱۷۹,۳۶۶ ۴۹,۸۰۱,۱۹۴,۳۰۸,۶۹۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱,۰۳۱,۱۸۶ ۱,۰۲۹,۵۴۲ ۰ ۳۱,۸۱۲ ۱۷۷,۷۴۴,۴۴۳ ۱۹۴,۲۴۳ ۱۳۲,۶۷۲,۳۷۰ ۴۹,۱۶۶,۲۰۱ ۵۰,۶۱۸,۶۸۴,۸۳۲,۹۸۸