اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 46,093,501
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,906,499
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 46,774,846,669,692
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,979
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,782
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,402
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : علیرضا کاوسی ,مسعود زمانی شیشه گران ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : صدور و ابطال به نرخ روز درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/28 1,015,979 1,014,782 4,380- 112,167 141,924,453 164,069 99,175,880 46,093,501 46,774,846,669,692
  2 1397/11/27 1,015,567 1,014,394 3,658- 0 141,812,286 220,088 99,011,811 46,145,403 46,809,630,432,746
  3 1397/11/26 1,015,634 1,014,460 3,478- 0 141,812,286 0 98,791,723 46,365,491 47,035,943,083,324
  4 1397/11/25 1,015,140 1,013,966 3,453- 112,532 141,812,286 0 98,791,723 46,365,491 47,013,028,512,505
  5 1397/11/24 1,014,640 1,013,466 3,421- 174,142 141,699,754 112,631 98,791,723 46,252,959 46,875,813,277,332
  6 1397/11/23 1,014,341 1,013,167 3,366- 0 141,525,612 150,911 98,679,092 46,191,448 46,799,631,090,406
  7 1397/11/22 1,014,042 1,012,867 3,348- 147,759 141,525,612 0 98,528,181 46,342,359 46,938,628,009,706
  8 1397/11/21 1,013,539 1,012,363 3,314- 0 141,377,853 161,649 98,528,181 46,194,600 46,765,724,263,448
  9 1397/11/20 1,012,592 1,011,417 3,241- 0 141,377,853 0 98,366,532 46,356,249 46,885,475,222,594
  10 1397/11/19 1,012,094 1,010,919 3,210- 0 141,377,853 0 98,366,532 46,356,249 46,862,398,502,963
  11 1397/11/18 1,011,596 1,010,421 3,177- 91,837 141,377,853 0 98,366,532 46,356,249 46,839,343,590,795
  12 1397/11/17 1,011,103 1,009,929 3,152- 140,641 141,286,016 95,523 98,366,532 46,264,412 46,723,758,329,064
  13 1397/11/16 1,010,802 1,009,627 3,123- 125,196 141,145,375 149,586 98,271,009 46,219,294 46,664,250,097,747
  14 1397/11/15 1,010,121 1,008,955 2,957- 152,210 141,020,179 231,035 98,121,423 46,243,684 46,657,775,802,831
  15 1397/11/14 1,008,831 1,007,669 2,950- 346,311 140,867,969 159,336 97,890,388 46,322,509 46,677,735,732,379
  16 1397/11/13 1,008,843 1,007,678 2,278- 0 140,521,658 261,267 97,731,052 46,135,534 46,489,750,603,287
  17 1397/11/12 1,007,721 1,006,559 2,140- 0 140,521,658 0 97,469,785 46,396,801 46,701,094,703,429
  18 1397/11/11 1,007,221 1,006,058 2,108- 118,081 140,521,658 0 97,469,785 46,396,801 46,677,874,206,281
  19 1397/11/10 1,006,724 1,005,561 2,083- 161,964 140,403,577 109,362 97,469,785 46,278,720 46,536,094,268,130
  20 1397/11/09 1,006,081 1,004,930 2,049- 234,941 140,241,613 116,482 97,360,423 46,226,118 46,454,028,601,137