صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۳۶۵,۶۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۶۳۴,۳۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷,۷۱۸,۲۸۸,۳۹۸,۸۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۹۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۱۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۷,۳۱۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۲۲۳,۹۶۸ ۱,۲۲۳,۱۱۰ ۲۵,۸۰۰- ۴۹,۷۶۸ ۲۴۳,۸۱۲,۱۸۶ ۲۲۲,۳۲۹ ۱۸۸,۴۴۶,۵۳۱ ۵۵,۳۶۵,۶۵۵ ۶۷,۷۱۸,۲۸۸,۳۹۸,۸۵۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۲۲۳,۹۱۶ ۱,۲۲۳,۰۴۵ ۲۳,۰۶۳- ۱۰۳,۲۹۷ ۲۴۳,۷۶۲,۴۱۸ ۵۰۱,۱۴۵ ۱۸۸,۲۲۴,۲۰۲ ۵۵,۵۳۸,۲۱۶ ۶۷,۹۲۵,۷۴۱,۲۰۲,۱۴۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۲۲۳,۸۰۱ ۱,۲۲۲,۹۱۱ ۲۰,۹۲۶- ۰ ۲۴۳,۶۵۹,۱۲۱ ۰ ۱۸۷,۷۲۳,۰۵۷ ۵۵,۹۳۶,۰۶۴ ۶۸,۴۰۴,۸۱۷,۴۳۰,۳۰۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۲۲۳,۷۲۰ ۱,۲۲۲,۸۰۷ ۱۷,۸۱۵- ۰ ۲۴۳,۶۵۹,۱۲۱ ۰ ۱۸۷,۷۲۳,۰۵۷ ۵۵,۹۳۶,۰۶۴ ۶۸,۳۹۹,۰۰۸,۵۹۸,۱۷۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۲۲۳,۲۹۵ ۱,۲۲۲,۳۸۳ ۱۷,۸۱۶- ۰ ۲۴۳,۶۵۹,۱۲۱ ۰ ۱۸۷,۷۲۳,۰۵۷ ۵۵,۹۳۶,۰۶۴ ۶۸,۳۷۵,۲۸۰,۱۲۲,۷۷۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۲۲۲,۸۷۱ ۱,۲۲۱,۹۵۹ ۱۷,۸۱۵- ۴۷,۰۸۳ ۲۴۳,۶۵۹,۱۲۱ ۵۴,۵۸۲ ۱۸۷,۷۲۳,۰۵۷ ۵۵,۹۳۶,۰۶۴ ۶۸,۳۵۱,۵۷۱,۲۴۶,۴۸۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۲۲۲,۱۴۲ ۱,۲۲۱,۲۳۱ ۱۷,۸۱۲- ۷۵,۹۶۷ ۲۴۳,۶۱۲,۰۳۸ ۹۵,۵۷۲ ۱۸۷,۶۶۸,۴۷۵ ۵۵,۹۴۳,۵۶۳ ۶۸,۳۲۰,۰۴۰,۸۷۹,۲۷۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۲۲۲,۷۵۰ ۱,۲۲۱,۸۲۸ ۱۷,۵۶۹- ۷۸,۰۶۶ ۲۴۳,۵۳۶,۰۷۱ ۶۹۴,۱۶۲ ۱۸۷,۵۷۲,۹۰۳ ۵۵,۹۶۳,۱۶۸ ۶۸,۳۷۷,۳۶۱,۳۹۹,۷۷۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۲۲۲,۵۷۰ ۱,۲۲۱,۶۵۸ ۱۷,۸۱۹- ۱۰۴,۵۵۱ ۲۴۳,۴۵۸,۰۰۵ ۱۲۸,۵۴۹ ۱۸۶,۸۷۸,۷۴۱ ۵۶,۵۷۹,۲۶۴ ۶۹,۱۲۰,۵۲۳,۷۳۵,۱۴۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۲۲۲,۷۱۴ ۱,۲۲۱,۷۹۵ ۱۸,۰۱۱- ۵۵,۲۸۴ ۲۴۳,۳۵۳,۴۵۴ ۱۶۴,۵۷۹ ۱۸۶,۷۵۰,۱۹۲ ۵۶,۶۰۳,۲۶۲ ۶۹,۱۵۷,۵۹۴,۱۸۲,۰۹۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۲۲۰,۳۹۹ ۱,۲۱۹,۵۰۸ ۱۹,۸۶۰- ۰ ۲۴۳,۲۹۸,۱۷۰ ۰ ۱۸۶,۵۸۵,۶۱۳ ۵۶,۷۱۲,۵۵۷ ۶۹,۱۶۱,۴۳۳,۴۸۰,۸۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۲۱۹,۲۷۰ ۱,۲۱۸,۳۸۳ ۲۰,۰۸۸- ۰ ۲۴۳,۲۹۸,۱۷۰ ۰ ۱۸۶,۵۸۵,۶۱۳ ۵۶,۷۱۲,۵۵۷ ۶۹,۰۹۷,۶۴۲,۴۷۴,۵۶۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۲۱۸,۸۵۲ ۱,۲۱۷,۹۶۶ ۲۰,۰۸۹- ۷۰,۰۵۰ ۲۴۳,۲۹۸,۱۷۰ ۹۱,۰۸۹ ۱۸۶,۵۸۵,۶۱۳ ۵۶,۷۱۲,۵۵۷ ۶۹,۰۷۳,۹۶۱,۲۱۸,۶۷۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۲۱۸,۳۸۱ ۱,۲۱۷,۴۹۵ ۲۰,۰۸۲- ۸۵,۳۹۱ ۲۴۳,۲۲۸,۱۲۰ ۳۸۴,۰۸۹ ۱۸۶,۴۹۴,۵۲۴ ۵۶,۷۳۳,۵۹۶ ۶۹,۰۷۲,۸۴۳,۲۰۰,۱۲۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۲۱۷,۱۵۲ ۱,۲۱۶,۲۸۴ ۲۰,۰۸۸- ۱۴۲,۷۰۶ ۲۴۳,۱۴۲,۷۲۹ ۱۹۹,۲۸۰ ۱۸۶,۱۱۰,۴۳۵ ۵۷,۰۳۲,۲۹۴ ۶۹,۳۶۷,۴۵۰,۶۷۹,۴۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱,۲۱۵,۰۰۶ ۱,۲۱۴,۱۵۰ ۲۱,۹۱۱- ۹۷,۲۸۱ ۲۴۳,۰۰۰,۰۲۳ ۱۱۲,۰۷۲ ۱۸۵,۹۱۱,۱۵۵ ۵۷,۰۸۸,۸۶۸ ۶۹,۳۱۴,۴۷۷,۴۳۲,۹۱۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱,۲۱۵,۶۷۵ ۱,۲۱۴,۸۰۳ ۲۱,۲۲۲- ۱۵۳,۲۶۴ ۲۴۲,۹۰۲,۷۴۲ ۱,۴۸۲,۸۲۸ ۱۸۵,۷۹۹,۰۸۳ ۵۷,۱۰۳,۶۵۹ ۶۹,۳۶۹,۷۰۰,۲۷۴,۹۵۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱,۲۱۶,۶۰۶ ۱,۲۱۵,۷۴۶ ۲۰,۱۳۶- ۰ ۲۴۲,۷۴۹,۴۷۸ ۰ ۱۸۴,۳۱۶,۲۵۵ ۵۸,۴۳۳,۲۲۳ ۷۱,۰۳۹,۹۳۶,۶۴۳,۱۶۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱,۲۱۳,۸۴۲ ۱,۲۱۲,۹۹۹ ۲۱,۱۷۰- ۰ ۲۴۲,۷۴۹,۴۷۸ ۰ ۱۸۴,۳۱۶,۲۵۵ ۵۸,۴۳۳,۲۲۳ ۷۰,۸۷۹,۴۴۰,۷۳۷,۲۳۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱,۲۱۳,۴۳۹ ۱,۲۱۲,۵۹۶ ۲۱,۱۷۰- ۸۸,۲۸۰ ۲۴۲,۷۴۹,۴۷۸ ۳۷۸,۴۹۳ ۱۸۴,۳۱۶,۲۵۵ ۵۸,۴۳۳,۲۲۳ ۷۰,۸۵۵,۹۰۴,۶۸۵,۲۹۳