صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۰.۰۵ (۰.۱۴۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۰.۲۱ (۱.۶۶۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۱.۲۸۲ %۴.۹۲۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۵.۷۳۹ %۲۰.۵۸۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۱۰.۵۸۶ %۵۲.۱۹۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۲۱.۰۴۳ %۱۲۸.۶۵۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۱۳۷.۳۱۵ %۸۵۱.۸۹۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۸۳۸ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۵.۰۷)% (۹۹.۴۸)%