صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۵,۲۸۸,۴۷۶ ۱۱.۱۷ % ۱۷,۳۸۰,۱۷۸ ۳۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۴۵,۳۸۴ ۴۷.۳۹ % ۲,۲۵۰,۴۹۰ ۴.۰۲ % ۳,۳۸۶,۵۷۳ ۷.۱۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۵,۲۹۶,۲۰۸ ۱۱.۱۹ % ۱۷,۳۵۱,۳۷۶ ۳۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۱۹,۷۸۶ ۴۷.۳۸ % ۲,۲۴۸,۰۳۴ ۳.۹۸ % ۳,۳۹۳,۹۸۶ ۷.۱۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۵,۲۹۷,۶۲۰ ۱۱.۲ % ۱۷,۳۴۴,۵۱۸ ۳۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۱۷,۹۰۲ ۴۷.۴۱ % ۲,۲۲۰,۲۴۲ ۳.۹۵ % ۳,۳۹۳,۹۸۶ ۷.۱۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۵,۲۹۷,۶۲۵ ۱۱.۲۲ % ۱۷,۳۳۷,۶۶۴ ۳۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۹۳,۷۵۱ ۴۷.۴۲ % ۲,۱۹۵,۲۶۱ ۳.۹۳ % ۳,۳۹۳,۹۸۶ ۷.۱۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۵,۲۹۰,۸۲۰ ۱۱.۲۳ % ۱۷,۳۴۷,۴۷۵ ۳۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۲۶,۵۳۸ ۴۷.۳۹ % ۲,۱۴۹,۳۲۷ ۳.۸۹ % ۳,۴۰۱,۷۹۹ ۷.۲۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۵,۳۷۳,۱۷۴ ۱۱.۴ % ۱۷,۲۸۸,۸۹۰ ۳۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۵۸,۵۸۴ ۴۷.۴۴ % ۲,۱۰۹,۷۸۱ ۳.۸۵ % ۳,۴۰۸,۶۲۹ ۷.۲۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۵,۴۰۷,۳۲۰ ۱۱.۵۱ % ۱۷,۲۵۱,۳۹۶ ۳۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۳۱۱,۰۲۴ ۴۷.۴۸ % ۲,۰۱۸,۲۱۲ ۳.۷۴ % ۳,۴۳۱,۶۵۴ ۷.۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵,۳۷۹,۴۷۴ ۱۱.۳۲ % ۱۷,۲۴۸,۷۶۴ ۳۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۱۳,۴۰۶ ۴۷.۵۷ % ۲,۲۹۸,۸۲۱ ۳.۶۷ % ۳,۴۳۱,۱۹۳ ۷.۲۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۵,۴۱۶,۵۰۹ ۱۱.۵۸ % ۱۷,۰۷۰,۲۶۳ ۳۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۰۳,۷۸۳ ۴۷.۹ % ۱,۸۸۴,۲۸۰ ۳.۴۸ % ۳,۴۳۲,۰۸۹ ۷.۳۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۵,۴۱۶,۵۱۳ ۱۱.۵۹ % ۱۷,۰۶۳,۳۲۰ ۳۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۰۰,۶۱۴ ۴۷.۹۳ % ۱,۸۵۹,۵۴۰ ۳.۴۵ % ۳,۴۳۲,۰۸۹ ۷.۳۴ %