صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۰۰۶,۱۱۲ ۵.۹ ۵,۱۶۱,۷۶۰ ۱۱.۶۷ ۵,۳۱۲,۷۷۲ ۱۱.۵۵ ۵,۲۸۸,۴۷۶ ۱۱.۱۶
اوراق ۵,۶۳۶,۲۶۷ ۳۳.۰۹ ۱۶,۸۱۱,۳۱۴ ۳۸.۰۱ ۱۷,۰۶۴,۶۹۰ ۳۷.۱۱ ۱۷,۳۸۰,۱۷۸ ۳۶.۶۹
وجه نقد ۹,۴۹۸,۵۶۵ ۵۵.۷۷ ۲۱,۰۲۶,۰۷۱ ۴۷.۵۴ ۲۱,۷۷۹,۰۵۷ ۴۷.۳۷ ۲۲,۴۴۵,۳۸۴ ۴۷.۳۸
سایر دارایی ها ۳۱۴,۰۳۸ ۱.۸۴ ۱,۵۱۹,۲۲۱ ۳.۴۳ ۱,۶۰۸,۹۷۳ ۳.۴۹ ۱,۹۰۲,۹۴۷ ۴.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۰۲,۲۰۴ ۴.۱۲ ۳,۳۱۴,۰۶۰ ۷.۴۹ ۳,۴۰۸,۴۳۴ ۷.۴۱ ۳,۳۸۶,۵۷۳ ۷.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد