صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۵۰۶,۴۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۴۹۳,۵۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵,۵۶۳,۸۳۹,۷۷۰,۵۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۸۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۷۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۰,۲۷۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
صدور و ابطال به نرخ روز درخواست
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۰۲۵,۸۵۲ ۱,۰۲۳,۷۵۸ ۳۶,۵۲۱ ۰ ۱۶۳,۹۰۰,۸۷۷ ۲۴۳,۵۰۳ ۱۲۳,۱۷۹,۱۳۹ ۴۴,۵۰۶,۴۶۱ ۴۵,۵۶۳,۸۳۹,۷۷۰,۵۱۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۰۲۵,۳۲۹ ۱,۰۲۳,۲۴۴ ۳۶,۰۴۴ ۰ ۱۶۳,۹۰۰,۸۷۷ ۰ ۱۲۲,۹۳۵,۶۳۶ ۴۴,۷۴۹,۹۶۴ ۴۵,۷۹۰,۱۵۱,۷۱۸,۰۵۸
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۰۲۴,۹۰۲ ۱,۰۲۲,۸۱۷ ۳۶,۰۴۴ ۱۱۱,۷۰۹ ۱۶۳,۹۰۰,۸۷۷ ۰ ۱۲۲,۹۳۵,۶۳۶ ۴۴,۷۴۹,۹۶۴ ۴۵,۷۷۱,۰۲۰,۳۲۳,۱۲۱
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۰۲۴,۴۷۵ ۱,۰۲۲,۳۸۴ ۳۶,۰۸۸ ۷۴,۵۳۵ ۱۶۳,۷۸۹,۱۶۸ ۵۷,۰۹۶ ۱۲۲,۹۳۵,۶۳۶ ۴۴,۶۳۸,۲۵۵ ۴۵,۶۳۷,۴۴۷,۹۷۵,۸۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۲۳,۸۶۹ ۱,۰۲۱,۷۸۲ ۳۶,۱۴۱ ۱۲۱,۱۹۵ ۱۶۳,۷۱۴,۶۳۳ ۶۴,۸۹۴ ۱۲۲,۸۷۸,۵۴۰ ۴۴,۶۲۰,۸۱۶ ۴۵,۵۹۲,۷۳۳,۵۰۵,۵۳۱
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۲۴,۸۵۱ ۱,۰۲۲,۷۳۷ ۴۰,۴۵۰ ۱۵۲,۷۲۴ ۱۶۳,۵۹۳,۴۳۸ ۸۲,۱۰۴ ۱۲۲,۸۱۳,۶۴۶ ۴۴,۵۶۴,۵۱۵ ۴۵,۵۷۷,۷۶۱,۴۷۷,۸۲۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۲۴,۷۰۴ ۱,۰۲۲,۵۷۶ ۴۰,۳۸۸ ۱۹۰,۸۰۹ ۱۶۳,۴۴۰,۷۱۴ ۶۲,۹۸۸ ۱۲۲,۷۳۱,۵۴۲ ۴۴,۴۹۳,۸۹۵ ۴۵,۴۹۸,۴۰۵,۲۹۵,۱۶۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۲۳,۷۳۸ ۱,۰۲۱,۶۱۳ ۳۹,۹۵۲ ۰ ۱۶۳,۲۴۹,۹۰۵ ۱۳۴,۷۲۲ ۱۲۲,۶۶۸,۵۵۴ ۴۴,۳۶۶,۰۷۴ ۴۵,۳۲۴,۹۶۹,۰۷۲,۸۸۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۲۳,۲۹۷ ۱,۰۲۱,۱۷۲ ۴۰,۷۱۴ ۰ ۱۶۳,۲۴۹,۹۰۵ ۰ ۱۲۲,۵۳۳,۸۳۲ ۴۴,۵۰۰,۷۹۶ ۴۵,۴۴۲,۹۷۳,۵۰۹,۷۵۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۲۲,۸۶۸ ۱,۰۲۰,۷۴۳ ۴۰,۷۱۴ ۳۶۳,۲۸۱ ۱۶۳,۲۴۹,۹۰۵ ۰ ۱۲۲,۵۳۳,۸۳۲ ۴۴,۵۰۰,۷۹۶ ۴۵,۴۲۳,۸۷۵,۳۴۲,۰۶۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۲۲,۴۴۰ ۱,۰۲۰,۲۹۷ ۴۰,۹۹۱ ۲۳۰,۶۳۸ ۱۶۲,۸۸۶,۶۲۴ ۶۲,۸۲۱ ۱۲۲,۵۳۳,۸۳۲ ۴۴,۱۳۷,۵۱۵ ۴۵,۰۳۳,۳۸۶,۱۳۱,۴۷۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۲۱,۴۵۸ ۱,۰۱۹,۳۱۷ ۴۲,۶۷۶ ۱۳۱,۴۸۸ ۱۶۲,۶۵۵,۹۸۶ ۷۴,۷۷۶ ۱۲۲,۴۷۱,۰۱۱ ۴۳,۹۶۹,۶۹۸ ۴۴,۸۱۹,۰۳۹,۹۴۰,۷۳۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۲۰,۹۶۸ ۱,۰۱۸,۸۲۵ ۳۹,۱۷۳ ۱۹۶,۳۶۳ ۱۶۲,۵۲۴,۴۹۸ ۱۴۴,۷۱۳ ۱۲۲,۳۹۶,۲۳۵ ۴۳,۹۱۲,۹۸۶ ۴۴,۷۳۹,۶۶۰,۵۷۲,۹۷۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۲۰,۴۸۸ ۱,۰۱۸,۳۵۸ ۳۵,۰۳۳ ۲۵۴,۰۶۰ ۱۶۲,۳۲۸,۱۳۵ ۱۰۹,۵۵۳ ۱۲۲,۲۵۱,۵۲۲ ۴۳,۸۶۱,۳۳۶ ۴۴,۶۶۶,۵۳۲,۳۹۳,۵۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۸,۶۹۱ ۱,۰۱۶,۵۶۰ ۳۱,۸۸۵ ۰ ۱۶۲,۰۷۴,۰۷۵ ۱۶۶,۸۴۵ ۱۲۲,۱۴۱,۹۶۹ ۴۳,۷۱۶,۸۲۹ ۴۴,۴۴۰,۷۹۴,۹۵۰,۶۵۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۸,۵۰۱ ۱,۰۱۶,۳۷۰ ۳۲,۹۳۷ ۰ ۱۶۲,۰۷۴,۰۷۵ ۰ ۱۲۱,۹۷۵,۱۲۴ ۴۳,۸۸۳,۶۷۴ ۴۴,۶۰۲,۰۴۹,۳۴۲,۳۰۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۸,۰۷۵ ۱,۰۱۵,۹۴۴ ۳۲,۹۳۷ ۲۱۵,۵۲۰ ۱۶۲,۰۷۴,۰۷۵ ۰ ۱۲۱,۹۷۵,۱۲۴ ۴۳,۸۸۳,۶۷۴ ۴۴,۵۸۳,۳۴۶,۴۸۱,۴۳۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۰۱۷,۶۵۰ ۱,۰۱۵,۵۰۸ ۳۳,۰۴۵ ۱۹۷,۵۵۷ ۱۶۱,۸۵۸,۵۵۵ ۷۱,۵۱۷ ۱۲۱,۹۷۵,۱۲۴ ۴۳,۶۶۸,۱۵۴ ۴۴,۳۴۵,۳۴۵,۱۶۷,۵۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۰۱۶,۹۶۲ ۱,۰۱۴,۸۱۶ ۳۰,۷۲۶ ۲۴۷,۸۴۱ ۱۶۱,۶۶۰,۹۹۸ ۱۱۲,۴۴۲ ۱۲۱,۹۰۳,۶۰۷ ۴۳,۵۴۲,۱۱۴ ۴۴,۱۸۷,۲۴۱,۴۹۷,۵۳۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۰۱۶,۱۰۸ ۱,۰۱۳,۹۶۳ ۲۸,۶۱۷ ۳۴۱,۸۴۳ ۱۶۱,۴۱۳,۱۵۷ ۱۰۲,۷۶۲ ۱۲۱,۷۹۱,۱۶۵ ۴۳,۴۰۶,۷۱۵ ۴۴,۰۱۲,۸۱۷,۱۶۸,۴۵۷