اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 35,517,168
تعداد واحدهای باقی مانده: 14,482,832
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,988,213,596,194
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,599
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,262
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,936
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مسعود زمانی شیشه گران ,نوشین ناصری ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/22 1,014,599 1,013,262 7,326- 117,056 120,210,789 87,653 88,148,254 35,517,168 35,988,213,596,194
  2 1397/07/21 1,013,994 1,012,652 7,725- 0 120,093,733 0 88,060,601 35,487,765 35,936,748,075,904
  3 1397/07/20 1,013,615 1,012,265 4,633- 0 120,093,733 0 88,060,601 35,487,765 35,923,035,485,411
  4 1397/07/19 1,012,953 1,011,606 4,444- 228,623 120,093,733 44,680 88,060,601 35,487,765 35,899,618,908,314
  5 1397/07/18 1,012,229 1,010,856 4,191- 254,959 119,865,110 93,621 88,015,921 35,303,822 35,687,077,923,298
  6 1397/07/17 1,011,644 1,010,256 2,893- 135,540 119,610,151 77,376 87,922,300 35,142,484 35,502,906,481,917
  7 1397/07/16 1,010,896 1,009,515 6,293- 413,705 119,474,611 157,051 87,844,924 35,084,320 35,418,138,622,514
  8 1397/07/15 1,010,218 1,008,821 4,387- 360,945 119,060,906 81,543 87,687,873 34,827,666 35,134,866,787,786
  9 1397/07/14 1,009,629 1,008,235 805 0 118,699,961 0 87,606,330 34,548,264 34,832,753,151,654
  10 1397/07/13 1,009,412 1,008,038 2,537 0 118,699,961 0 87,606,330 34,548,264 34,825,965,035,767
  11 1397/07/12 1,008,658 1,007,287 2,817 147,929 118,699,961 164,985 87,606,330 34,548,264 34,800,007,879,839
  12 1397/07/11 1,007,913 1,006,545 3,096 179,902 118,552,032 112,381 87,441,345 34,565,320 34,791,544,251,867
  13 1397/07/10 1,007,393 1,006,020 6,566 205,802 118,372,130 94,431 87,328,964 34,497,799 34,705,486,774,406
  14 1397/07/09 1,006,814 1,005,441 11,320 224,359 118,166,328 372,609 87,234,533 34,386,428 34,573,541,418,746
  15 1397/07/08 1,006,226 1,004,819 13,140 128,447 117,941,969 186,546 86,861,924 34,534,678 34,701,109,999,201
  16 1397/07/07 1,005,584 1,004,215 11,879 0 117,813,522 0 86,675,378 34,592,777 34,738,598,506,105
  17 1397/07/06 1,004,734 1,003,388 11,838 0 117,813,522 0 86,675,378 34,592,777 34,709,963,974,901
  18 1397/07/05 1,004,275 1,002,929 11,838 201,025 117,813,522 168,549 86,675,378 34,592,777 34,694,085,114,016
  19 1397/07/04 1,003,759 1,002,412 11,849 190,244 117,612,497 203,671 86,506,829 34,560,301 34,643,643,880,046
  20 1397/07/03 1,003,141 1,001,807 6,746 247,633 117,422,253 185,194 86,303,158 34,573,728 34,636,219,413,314