اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,744,605
تعداد واحدهای باقی مانده: 15,255,395
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,252,815,404,502
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,930
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,627
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,584
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : مسعود زمانی شیشه گران ,نوشین ناصری ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,015,930 1,014,627 9,043- 142,967 116,932,989 278,066 85,643,017 34,744,605 35,252,815,404,502
  2 1397/06/25 1,015,354 1,014,058 11,307- 136,211 116,790,022 99,958 85,364,951 34,879,704 35,370,031,261,111
  3 1397/06/24 1,014,783 1,013,485 12,981- 0 116,653,811 0 85,264,993 34,843,451 35,313,323,325,030
  4 1397/06/23 1,014,169 1,012,872 12,949- 0 116,653,811 0 85,264,993 34,843,451 35,291,972,150,396
  5 1397/06/22 1,013,647 1,012,351 12,899- 83,339 116,653,811 87,825 85,264,993 34,843,451 35,273,794,422,672
  6 1397/06/21 1,013,091 1,011,796 12,863- 87,870 116,570,472 148,669 85,177,168 34,847,937 35,259,007,245,202
  7 1397/06/20 1,012,443 1,011,077 12,934- 164,631 116,482,602 158,013 85,028,499 34,908,736 35,295,416,588,168
  8 1397/06/19 1,011,939 1,010,578 12,950- 183,391 116,317,971 384,317 84,870,486 34,902,118 35,271,306,086,864
  9 1397/06/18 1,011,365 1,010,016 14,248- 86,928 116,134,580 175,723 84,486,169 35,103,044 35,454,640,140,525
  10 1397/06/17 1,010,859 1,009,520 15,758- 0 116,047,652 0 84,310,446 35,191,839 35,526,871,396,499
  11 1397/06/16 1,010,008 1,008,674 16,354- 0 116,047,652 0 84,310,446 35,191,839 35,497,094,286,993
  12 1397/06/15 1,009,494 1,008,160 16,304- 180,961 116,047,652 203,836 84,310,446 35,191,839 35,479,002,757,861
  13 1397/06/14 1,008,967 1,007,634 16,243- 160,581 115,866,691 233,585 84,106,610 35,214,714 35,483,558,977,751
  14 1397/06/13 1,008,433 1,007,103 15,157- 163,903 115,706,110 180,613 83,873,025 35,287,718 35,538,381,885,286
  15 1397/06/12 1,007,910 1,006,577 15,564- 266,729 115,542,207 208,199 83,692,412 35,304,428 35,536,632,870,270
  16 1397/06/11 1,007,206 1,005,873 14,595- 115,578 115,275,478 110,907 83,484,213 35,245,898 35,452,880,220,024
  17 1397/06/10 1,006,674 1,005,341 14,249- 0 115,159,900 0 83,373,306 35,241,227 35,429,453,364,561
  18 1397/06/09 1,006,153 1,004,818 16,779- 0 115,159,900 0 83,373,306 35,241,227 35,411,025,198,266
  19 1397/06/08 1,005,661 1,004,326 16,745- 151,447 115,159,900 146,704 83,373,306 35,241,227 35,393,686,297,755
  20 1397/06/07 1,005,159 1,003,824 16,714- 271,456 115,008,453 133,642 83,226,602 35,236,484 35,371,239,250,421